Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Projekty Natura 2000 w Polsce

1.    AGROTURYSTYKA PRZYJAZNA NATURZE 2000

Realizuje: Instytut (Fundacja) na rzecz Ekorozwoju przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Cel: głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego.

Działania: projekt ma charakter ogólnopolski. Dla potrzeb projektu obszar kraju został podzielony na 6 regionów, w obrębie których prowadzone będą szkolenia oraz konsultacje. W podziale tym starano się uwzględnić zarówno podział na główne strefy krajobrazowe Polski, jak i podział na główne regiony administracyjne (województwa), a także usytuowanie głównych partnerów projektu – przyszłych liderów działań szkoleniowych. Ponieważ podziały przyrodniczy i administracyjny nie pokrywają się, to w regionach projektowych znalazły się zarówno całe województwa, jak i ich części, różny jest też stopień pokrycia tych regionów obszarami Natura 2000.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dla przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych i innych organizatorów turystyki na wsi:

•    dwa ogólnopolskie szkolenia;
•    sześć szkoleń regionalnych;
•    trzy szkolenia makroregionalne.

Udział w nich, a także realizacja zadań indywidualnych miedzy szkoleniami (w trakcie sezonu turystycznego) pozwoli przygotować regionalne koncepcje trwałego włączenia aspektów przyrodniczych związanych z obszarami Natura 2000 do ofert agroturystycznych, wraz ze strategiami ich ogólnopolskiej promocji. Integralnym elementem cyklu szkoleń będzie także proces przygotowania zasad nadawania aktywnym uczestnikom projektu unikatowego certyfikatu. Dorobek projektu zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL w kwietniu 2015 r.

Efekty: Efektem projektu ma być przygotowanie pod kątem merytorycznym grupy liderów, którzy w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu będą w skuteczny sposób wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym.

2.    PROJEKT 100 % NATURY

Realizuje: Towarzystwo Na Rzecz Ziemi

Cel: celami projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję racjonalnych sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów NATURA 2000; edukacja ekologiczna w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natury 2000 w społeczeństwie; zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych gmin objętym projektem; wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 do promocji gmin objętych projektem; zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z korzyściami jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w promocji ekoturystyki.

Działania: produkcja i emisja cyklu  filmów, w których walory przyrodnicze i turystyczne, każdej z wybranych do projektu gminy zostaną zaprezentowane na antenie TVP. Turyści odwiedzający gminy będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych przewodników multimedialnych, wykorzystujących aplikacje mobilne do pobrania na smartfony i tablety. Będzie to oferta skierowana do turystów, którzy są bardziej wymagający, szukają alternatywy dla turystyki masowej, szukają czystego środowiska, kontaktu z naturą, wysokiej jakości usług, kontaktu z lokalną społecznością. Gminy uczestniczące w projekcie będą miały możliwość prezentacji swojej oferty na Targach POLEKO 2015.

Efekty: Efektem projektu będzie udział lokalnych społeczności 10 wybranych gmin w działaniach edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych. Beneficjenci otrzymają wytworzone w projekcie materiały edukacyjne. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców promocja gminy jako atrakcji turystycznej. Turyści – poprzez możliwość korzystania z aplikacji mobilnych będą mogli w łatwy sposób zdobyć niezbędne informacje na temat odwiedzanego miejsca, a także poszerzyć wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Władze lokalne, liderzy i działacze 10 wybranych gmin, a także przedsiębiorcy - działający na lokalnym rynku otrzymają informacje dotyczące celów projektu.

 

3.    NATURA 2000 - NASZĄ SZANSĄ

Realizuje: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Cel: celem projektu jest przekonanie samorządów gmin oraz społeczności lokalnych do zasadności ochrony przyrody w oparciu o sieć istniejących obszarów Natura 2000.

Działania: projekt jest realizowany poprzez organizację konferencji, seminariów, warsztatów, konkursów itp. W konferencji inaugurującej projekt wzięli udział przedstawiciele RDOŚ, gmin, ośrodków edukacji ekologicznej, szkół, organizacji turystycznych biorących w nim udział. Zorganizowano także konkursy: „Natura 2000 i człowiek”, „Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy”, "Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć związanych z edukacją na obszarze Natura 2000".

Planowane jest także:

•    przeprowadzenie seminariów i warsztatów dla przedstawicieli gmin, sołtysów, nauczycieli, trenerów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych przygotowujące do prowadzenia warsztatów i inwentaryzacji przyrodniczych oraz działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i wykorzystania obszarów Natura 2000 do zrównoważonego rozwoju;
•    prowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie warsztatów na temat ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000, realizacja konkursów;
•    przygotowanie wydawnictwa dla nauczycieli i społeczeństwa pn. „Obszary Natura 2000 naszą szansą”;
•    przygotowanie wydawnictwa wraz z płytą CD - Poradnik pt. „Obszary Natura 2000 naszą szansą” którego celem jest pomoc  dla nauczycieli i trenerów w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych nt. ochrony obszarów Natura 2000 i gospodarowania na nich.

Efekty: w ramach projektu przygotowano dwa ośrodki edukacji ekologicznej w Sendeniu (woj. mazowieckie) i w Goreniu (woj. kujawsko-pomorskie), w których będą prowadzone seminaria i warsztaty dla uczestników projektu, a także tablice informacyjne o obszarach Natura 2000, oraz stronę internetową projektu.
Zakłada się podniesienie kompetencji oraz zachęcenie nauczycieli, trenerów centrów edukacji ekologicznej, organizacji turystycznych do wprowadzenia zagadnień ochrony różnorodności biologicznej, obszarów Natura 2000 w szkołach, ośrodkach edukacji ekologicznej, przedsięwzięciach turystycznych. Efektem ma być również zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: opracowania i prowadzenia projektów edukacji ekologicznej dotyczących ochrony bioróżnorodności, w tym obszarów Natura 2000, zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000, poznania różnych metod i form edukacji ekologicznej dotyczących obszarów Natura 2000 i wdrożenia ich, przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej obszarów Natura 2000, wykorzystania jej wyników w edukacji społeczeństwa, poznanie i wdrożenie sposobów  informowania społeczeństwa o obszarach Natura 2000, a także aktywizację rodziców, społeczności lokalnych, uczniów do działań na rzecz ZR obszarów Natura 2000.

 

4.    AKTYWNI Z NATURY

Realizuje: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Cele: głównym celem programu "Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny" jest ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz walorów turystycznych małych ojczyzn poprzez projekty uczniowskie. Bohaterami projektu są młodzi ludzie, którzy - wspierani przez dorosłych - angażują się w ochronę zasobów przyrodniczych swojej miejscowości i dowiadują się, jak skutecznie i odpowiedzialnie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, m.in. wytyczając autorskie ścieżki eko-turystyczne. Projekt wzmacnia współpracę przedstawicieli samorządu terytorialnego, szkół, liderów młodzieżowych oraz organizacji i grup zajmujących się ochroną środowiska i rozwojem.

Działania: projekt wspiera uczniów w skutecznym wykorzystaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, gospodarowania zasobami naturalnymi, świadomego i odpowiedzialnego stylu życia oraz inspirować ich do podjęcia działań we własnych społecznościach; wspiera tworzenie ekoklubów, czyli nieformalnych miejsc spotkań, w których młodzież będzie mogła aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ekokluby zapewnią przestrzeń dla rozwinięcia działań i poszerzenia zainteresowań, opracowywania projektów; tworzy warunki, w których dorośli i młodzież stają się partnerami dzielącymi się swoją wiedzą i współpracującymi w zespołach projektowych; zapewnia możliwość promocji oraz ochrony skarbów natury i zachęca uczniów do przyjęcia roli ambasadorów piękna swoich małych ojczyzn.

Efekty: projekt popularyzacji zrównoważonego rozwóju ma zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość stałego polepszania jakości życia i zaspokojenia potrzeb bez uszczerbku dla naszej planety i jej mieszkańców. W ramach projektu uczestnicy będą mogli szerzej poznać, a następnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zaangażować się w następujące zagadnienia:

•    odpowiedzialny i zdrowy styl życia;
•    przyjazna środowisku i ludziom świadoma konsumpcja;
•    przyjazne dla środowiska środki transportu;
•    eko-rozwój i ochrona klimatu;
•    ograniczanie zużycia wody i energii;
•    odnawialne źródła zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling.

 

5.    RACJONALNE GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH NATURA 2000 SZANSĄ NA ROZWÓJ GMIN

Realizuje:  CE2 Centrum Edukacji Ekologicznej

Cele: głównym celem projektu "Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój gmin" jest wyszkolenie osób należących do grupy docelowej w zakresie racjonalnego gospodarowania na obszarach Natura 2000. Celem jest także przeszkolenie grupy docelowej w kontekście możliwych, racjonalnych realizacji inwestycji na powyższych obszarach, wykorzystując potencjał środowiskowy gminy, na której znajdują się obszary Natura 2000.

Działania: prowadzenie szkoleń skierowanych do:

•    samorządów lokalnych;
•    przedsiębiorców, inwestorów;
•    podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie agroturystyki;
• pracowników: GIOŚ, GDOŚ, WIOŚ, RDOŚ, ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, parków narodowych i krajobrazowych, lasów państwowych;
•    przedstawicieli szkół wyższych;
•    osób prywatnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności w zakresie agroturystyki na obszarach Natura 2000.


Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy zakłada przeprowadzenie 16 dwudniowych szkoleń, w których łącznie zostanie przeszkolonych 240 osób. W czterech szkoleniach w każdym kwartale zostanie przeszkolonych 60 osób. Średnia liczba uczestników jednego szkolenia wyniesie 15. Każde szkolenie będzie trwało 16 godzin dydaktycznych, a realizowane będzie od poniedziałku do piątku, w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie dniach, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
W trakcie szkolenia trener głównie skoncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia planów gospodarowania na obszarach Natura 2000. Warsztaty będą poprzedzone wykładami związanymi z obszarami Natura 2000. Grupa szkoleniowa, będzie w podziałach na mniejsze zespoły tworzyć plan gospodarowania na terenach należących do obszarów Natura 2000. Dzięki takiemu podejściu, uczestnikom zostaną przedstawione niezbędne i aktualne informacje o obszarach Natura 2000, co będzie stanowiło punkt wyjścia do udziały w praktycznych zajęciach.
Drugim etapem projektu będą konsultacje poszkoleniowe. Do realizacji tego założenia posłuży specjalnie stworzona platforma on-line. Po zakończenia warsztatów uczestnicy szkolenia mogą konsultować się z ekspertem, zadając pytania związane ze zrealizowanym materiałem szkoleniowym. Aby zapewnić przejrzystość i czytelność konsultacji, będą one prowadzone za pomocą platformy on-line w postaci forum internetowego prowadzonym na stronie www projektu. Każda osoba, która weźmie udział w projekcie będzie mogła zarejestrować się na platformie i zadać pytania ekspertowi. Ta forma komunikacji zapewni śledzenie pytań zadawanych ekspertowi, tym samym upowszechniając problemy i rozwiązania innym uczestnikom szkoleń. Dzięki wymianie informacji na forum, wiele osób będzie mogło znaleźć natychmiast rozwiązanie danego problemy z jakim może spotkać się we własnej pracy.


Efekty: założeniem szkolenia jest podwyższenie świadomości samorządów lokalnych na temat racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000, aby przygotować solidne fundamenty do rozmów z inwestorami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

6.  ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI W OBSZARACH NATURA 2000 - ZASADY DOPUSZCZALNEGO INWESTOWANIA

Realizuje: Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o.

Cele: celem głównym projektu jest wsparcie przedstawicieli samorządu lokalnego w procesie dokonywania ustaleń strategiczno - planistycznych oraz przeprowadzania procedur administracyjnych związanych z inwestowaniem w obszarach Natura 2000.

Działania: projekt składa się ze szkoleń regionalnych i środowiskowych szkoleń instruktarzowo – informacyjnych. Szkolenia regionalne odbywać się będą we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Uczestnicy szkoleń regionalnych zobowiązani będą przy wsparciu swoich władz lokalnych, zorganizować przynajmniej jedno środowiskowe szkolenie adresowane do liderów środowiskowych i przedsiębiorców. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy samorządowi również radni komisji rady właściwej ds. ochrony środowiska, liderzy lokalni, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń lokalnych.

Efekty: udział w szkoleniu przyczyni się do zwiększenia wiedzy urzędników oraz radnych w zakresie obowiązujących przepisów oraz procedur obowiązujących w procesie inwestowania na obszarach Natura 2000, przyczyni się do uporządkowania wiedzy na temat faktycznych ograniczeń oraz warunków jakie powinni spełnić zainteresowane podmioty np. w przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, na wykonywanie prac geologicznych czy pozyskiwaniem pozwolenia wodno - prawnego itp. Dodatkowo przyczyni się również do upowszechnienie wiedzy wśród liderów środowiskowych (przedstawicieli różnych organizacji lokalnych, przedsiębiorców) na temat uwarunkowań jakie musi stawiać administracja publiczna, przedsięwzięciom realizowanym bądź funkcjonującym na obszarach Natura 2000.

 

7.    Z NATURĄ NA CO DZIEŃ

Realizuje: Astra TV Studio Maria Wojciechowicz - Litowczenko

Cele: projekt ma na celu promowanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych trasy wodnej MDW-E70, czyli szlaku łączącego ponad 505 km rzek wchodzących w skład polskiego odcinka MDW E-70 to jest  drogi wodnej łączącej Europę Zachodnią, od Antwerpii i Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę, do Kłajpedy. W Polsce MDW E-70 biegnie Odrą, Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, Brdą, Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym do granicy z Rosją. Różnorodność tych terenów i ogromna wartość turystyczna sprawiają, że jest to obszar mający ogromne szanse na rozwój turystyki.

Działania: projekt będzie realizowany poprzez przeprowadzenie cyklu 12 multimedialnych i interaktywnych szkoleń na temat możliwości gospodarowania na terenach Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem turystyki oraz wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie ogólnopolskiej TVP S. A. cyklu 6 filmów dokumentalnych pokazujących ten obszar, tak aby promować tereny wciąż mało znane, ale o wielkim potencjale rozwoju i szansą na zostanie kolejnym „Cudem natury”.

Efekty: na trasie wodnej MDW-E70 powstają mariny i przystanie, trwają prace przy remontach śluz, oczyszczaniu rzek. Wszystko po to, by wodniacy z Polski i zagranicy mogli odkrywać piękno polskiego odcinka tej trasy. Jest co zwiedzać – od atrakcji przyrodniczych, parków narodowych i rezerwatów po prawdziwe perełki historyczne – miasta, miasteczka i wsie mające czym się chwalić. Rozwój tej trasy to niepowtarzalna szansa na zwrócenie się ponownie w stronę rzek, które odpowiednio zagospodarowywane będą cieszyć urokiem oraz przynosić zysk, nie naruszając przy tym środowiska naturalnego. Aby miejsca dziewiczej przyrody mogły być podziwiane potrzebne są miejsca noclegowe, restauracje oraz inne atrakcje turystyczne, będące wabikiem dla turystów z kraju i z zagranicy. Siecią „Natura 2000” tereny te objęte są od lat, ale nawet teraz niewiele osób wie, jak rozwijać nowe produkty turystyczne nie szkodząc przy tym środowisku.

 

8.    NA SZLAKU NATURA 2000

Realizuje: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji "Sztuki Wszystkie"

Cele: celem projektu jest m.in. zrealizowanie programu telewizyjnego będącego reportażem z podróży po obszarach objętych programem Natura 2000.

Działania: w pierwszej serii programu dzieci biorące udział w projekcie, poznały osadę ekologiczną, która mieści się w Republice Ściborskiej w gminie Banie Mazurskie – obok Gołdapi – miejscu  stworzonym przez Dariusza Morsztyna znanego jako Biegnący Wilk.

W drugiej serii programu tytułowa „Załoga Eko”, czyli ciekawa świata gromadka uczniów szkół podstawowych, pod opieką Jarosława Krawczyka, leśnika i ekologa, ruszyła w podróż po Polsce śladem gmin i miejsc gdzie wzorcowo prowadzona gospodarka odpadami ułatwia dbanie o środowisko. Piękne plenery, ciekawe tematy, zachwycające pejzaże - dzieciaki odwiedzą interesujące zakątki naszego kraju, które nie mogą zniknąć pod stertami śmieci. Bo chcemy żyć w czystym świecie!

W trzeciej serii programu Załoga Eko rusza w podróż po Polsce, szlakiem obszarów Natura 2000 czyli miejsc gdzie w sposób specjalny chronione są ginące gatunki ptaków, roślin i zwierząt oraz cenne siedliska przyrodnicze, a jednocześnie mieszkają i gospodarują tam ludzie. Na takich terenach rozwija się prężnie ekoturystyka, powstają żywe muzea, pielęgnuje się tradycyjne budownictwo, zwyczaje i rękodzieło. Europejska sieć ochrony przyrody sprzyja dbałości o zachowanie ogólnoeuropejskiego dziedzictwa przyrodniczego, ale także kulturowego.

Efekty: pokazując dobre praktyki w dziedzinie gospodarowania na obszarach Natura 2000 projekt ma udowodnić, że gdy gospodarka na terenach cennych przyrodniczo prowadzona jest rozsądnie i z szacunkiem do natury, może nie tylko jej nie szkodzić, ale jej sprzyjać. Aby to osiągnąć wykonawcy projektu będą tam gdzie ludzie współistnieją z przyrodą. Poza tym, w ramach projektu prowadzony jest portal edukacji ekologicznej zielona lekcja.pl oraz realizowany cykl szkoleń „na szlaku Natura 2000”

 

9. ŻYJ W ZGODZIE Z NATURĄ

Realizuje: Fundacja Edukacja Bez Granic

Cele: celem projektu jest udowodnienie widzowi, że prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000 ma sens i jest  opłacalne.

Działania: stworzenie cyklu reportaży telewizyjnych "Naturalnie zakręceni” gdzie dwójka prowadzących - Dominik Ostrowski, gitarzysta rockowy oraz Michał Adamczyk dziennikarz telewizyjnych "Wiadomości", wędrując po Polsce, udowodnia, że prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000 ma sens i jest  opłacalne. Od 14 czerwca TVP1 rozpoczęła emisję 12-odcinkowego cyklu "Naturalnie zakręceni". Co ciekawe, miejsca i atrakcje prezentowane w każdym z 12 odcinków zostały wybrane w konkursie dla internautów.

Efekty: pod koniec kwietnia 2014 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na najciekawsze przykłady związane z prowadzeniem biznesu na obszarach Natura2000, a także pomysłów władz i społeczności lokalnych na przyciągnięcie w te tereny turystów. W sumie internauci nadesłali niemal 300 zdjęć i opisów.  W maju jury ogłosiło jedenaście najlepszych rozwiązań, wybranych spośród wszystkich opublikowanych w serwisie. Natomiast dwunasty przykład wybrali internauci w głosowaniu zakończonym 23 maja. Zwycięzca otrzymał aż 14011 głosów!

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information