Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Nasi partnerzy LIFE

Realizacja każdego projektu LIFE+ wymaga wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami  będącymi beneficjentami  tego instrumentu finansowania. Pozwala to na konsultowanie powstających problemów w zarządzaniu projektem, rozliczaniu finansów, a zarazem wzajemne wspieranie się w osiąganiu celów poszczególnych projektów. Pozyskiwane w ten sposób informacje, zarówno od partnerów krajowych, jak i zagranicznych są na bieżąco wykorzystywane. Współpraca z innymi beneficjentami LIFE + to także wzajemna promocja różnorodności zagadnień, które uzyskują finansowanie i możliwość wpłynięcia na stan środowiska naturalnego Europy. 

 

Projekt „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

 

 Projekt „Pustynia Błędowska realizowany przez Gminę Klucze    

 

     

   Projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach  Natura 2000 realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" koordynowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

 

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” realizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

 

 

Projekt "Polskie Ostoje Ptaków" koordynowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

 

 

Projekt „Poznaj swoją Naturę” realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

 

Projekt "Ochrona siedlisk kserotermicznych na obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej" realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie

 

   

Projekt "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" realizowany przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda"

 


Projekt „EME Natura2000 - Efficient Managers for Efficient Natura2000 Network”  - „Wydajni  zarządzający dla efektywnej sieci Natura 2000” realizowany przez ProPark – Fundacja dla obszarów chronionych (Rumunia) 

 

Projekt LIFE Natura2000ValueCrete - "The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in Natura 2000 sites in Crete" realizowany przez Muzeum Historii Naturalnej na Krecie (Grecja)

 

Projekt “FA.RE.NA.IT - Networking on Nature 2000 sites in rural areas of Italy” koordynowany przez Centro Turistisco Studentesco e Giovanile (Włochy)

 Logo ZPKWŚ jpeg

Projekt "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych województwa śląskiego.

RZI

Projekt "Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000" realizowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie.

Partnerami projektu "Misja Natura" były również projekty LIFE i osoby z nimi związane, które wystąpiły w poszczególnych odcinkach zrealizowanego w ramach projektu serialu:

Kurze Grzędy - odc. 1

Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu LIFE04 NAT/PL/000208

Projekt ten realizowany był przez Klub Przyrodników w latach 2003-2008. Miał on na celu przywrócenie właściwych warunków wodnych oraz poprawę stanu siedlisk przyrodniczych na torfowiskach wysokich typu bałtyckiego na północy Polski. W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzacje i dokumentacje przyrodnicze oraz sporządzono plany ochrony torfowisk. W celu zablokowania odpływów wody budowano zastawki, tamy, zasypywano rowy. Usunięto drzewa
i odrośle zarastające torfowiska, które powodowały ich przesuszanie, a także zbudowano system monitoringu poziomu wody w torfowiskach umożliwiający precyzyjne dostrojenie piętrzeń do potrzeb ekosystemu. Projekt zakładał również usunięcie inwazyjnych nalotów i podrostów brzozy
i sosny oraz eksperymentalne usuwanie murszu, a także transplantację torfowców. W celu budowy świadomości walorów i potrzeby ochrony torfowisk bałtyckich pracowano z lokalnymi społecznościami. Przeprowadzono serię warsztatów i wyjazdów studyjnych, m.in do Estonii (naturalne torfowiska) i Szkocji (renaturalizacja torfowisk zdegradowanych). Opublikowano również "Podręcznik ochrony torfowisk wysokich".

Strona projektu: http://www.kp.org.pl/plbaltbogs/

Zatoka Pucka i Półwysep Helski - odc. 2

SAMBAH - Statyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich Morświnów LIFE08 NAT/S/000261

Niezwykły projekt SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) realizowany w latach 2010 – 2014 miał na celu poznanie miejsc występowania bałtyckich morświnów oraz określenie ich liczebności. Niemniej ważnym elementem projektu było wypracowanie skutecznej metody badań nad tymi zwierzętami
w rejonie o ich niewielkim zagęszczeniu oraz szerzenie świadomości wśród społeczeństwa o istnieniu tego zagrożonego wyginięciem gatunku w Bałtyku. Jest to pierwszy na świecie hydroakustyczny projekt monitoringowy dotyczący morświnów, przeprowadzany na tak wielką skalę. Badaniami objęto obszar rozciągający się od podwodnego grzbietu pomiędzy Darss i Limhamn w południowo-zachodnim Bałtyku do północnej granicy archipelagu Alandzkiego. W celu określenia miejsc występowania oraz liczebności morświnów zastosowano hydroakustyczne detektory, nagrywające dźwięki wydawane przez zwierzęta w procesie echolokacji. Na podstawie pozyskanych z nich danych określono liczbę morświnów zamieszkujących Bałtyk, powstała również mapa rejonów ich występowania. W projekcie biorą udział wszystkie kraje nadbałtyckie z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej. Partnerami projektu SAMBAH są: Szwecja (Park Dzikiej Przyrody w Kolmarden - koordynator projektu), Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska, AquaBiota Water Research - zarządzanie), Finlandia (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku, Ministerstwo Środowiska, Park Rozrywki Sarkanniemi), Polska (Uniwersytet Gdański, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski w Gdyni, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), Dania (Państwowy Instytut Badań Środowiska Naturalnego, Duńska Agencja Lasów i Przyrody), Litwa, Łotwa, Estonia (obsługa detektorów morświnów przez zatrudnionych przez koordynatora projektu podwykonawców), Niemcy (Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie).  

Strona projektu: http://www.sambah.pl/index.html

Dolina Baryczy - odc. 3

Drogi dla Natury LIFE11 INF/PL/000467

Projekt „DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” realizowany jest w latach 2012–2016 przez Fundację EkoRozwoju. W ciągu ostatnich 50 lat rozwój infrastruktury drogowej oraz scalanie gruntów rolnych spowodowały dramatyczny spadek w liczbie drzew w europejskich krajobrazach rolniczych. Powoduje to spadek bioróżnorodności, w tym gatunków priorytetowych Unii Europejskiej oraz utratę wartości kulturowych. Główne działania projektu obejmują realizację lokalnych kampanii na rzecz zadrzewień w 66 gminach, mających na celu promocję kształtowania zadrzewień, i wspieranych przez szkolenia 
i wizyty studyjne w Niemczech. Ich uzupełnieniem jest kampania społeczna o zasięgu krajowym.

Strona projektu: http://aleje.org.pl/pl/

Szlakiem Doliny Noteci - odc. 4

Restoration of Austrian Danube floodplain and river banks LIFE02 NAT/A/008518

Projekt ten realizowany był w latach 2002–2006 przez Nationalpark Donau-Auen, w partnerstwie
z Wasserstrassendirektion Wien-Via Donau. Położony na wschód od Wiednia Park Narodowy Donau-Auen o łącznej powierzchni ponad 10 tys. ha obejmuje jeden z największych i najlepiej zachowanych obszarów nizinnych lasów łęgowych w Europie Środkowej. Jednak 30-kilometrowy odcinek Dunaju, na terenie Parku jest również wykorzystywany intensywnie przez barki rzeczne. Projekty LIFE realizowane przez Park zmierzały do pogodzenia ochrony przyrody z wymogami ruchu barek.
Podjęto działania zmierzające do przywrócenia brzegów rzeki do stanu naturalnego: wszystkie sztuczne elementy wzmacniające brzeg zostały usunięte na 2,8 km pilotażowym odcinku lewego brzegu Dunaju, naprzeciwko miasta Hainburg. Procesy erozyjne ponownie doprowadziły
do powstania struktur brzegowych naturalnej rzeki. Ponadto, poprzez celowe kierowanie ruchu turystycznego do mniej wrażliwych obszarów parku, zmniejszono presję odwiedzających na nadrzeczne obszary leśne, by nie przeszkadzać w ich rekolonizacji przez wrażliwe gatunki ptaków np. bieliki.

Strona projektu: http://www.donauauen.at/?language=english

Zalew Szczeciński, Łąki Skoszewskie - odc. 5

Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech LIFE06 NAT/PL/000101

Projekt „Ochrony wodniczki w Polsce i Niemczech” był realizowany w latach 2005-2011
w 9 lokalizacjach (1 w Niemczech i 8 w Polsce), o łącznej powierzchni 42 000 ha. Głównym beneficjentem było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, odpowiedzialne za koordynowanie projektu oraz przeprowadzenie znacznej części działań w Polsce. Obok niego we wdrażanie projektu zaangażowani byli partnerzy: Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (The Royal Society for the Protecting of Birds, RSPB), Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP), Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), Biebrzański Park Narodowy, Woliński Park Narodowy oraz Förderverein Naturschutz im Peenetal (FNP) z Niemiec. Wodniczka to najrzadszy migrujący ptak śpiewający Europy i jedyny w kontynentalnej Europie globalnie zagrożony ptak wróblowy. Na terenie Polski żyje około 25% światowej populacji tego gatunku. Ochrona wodniczki to jednocześnie ochrona jej siedlisk, niskich torfowisk i całego bogactwa występującej tam zagrożonej fauny i flory. Projekt miał na celu doprowadzenie do stabilizacji populacji wodniczki w kluczowych miejscach na obszarze jej zasięgu w Polsce i w Niemczech poprzez jednoczesną poprawę warunków siedliskowych oraz zwiększanie powierzchni samych siedlisk.

Strona projektu: http://www.wodniczka.pl/

Wyżyna Zachodniowołyńska - odc. 6

Chrońmy murawy LIFE08 NAT/PL/000513

Projekt realizowany w latach 2010–2013 przez Klub Przyrodników był odpowiedzią na negatywne zmiany przebiegające w obrębie muraw kserotermicznych w Europie. Jego głównym celem była kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w Polsce. Projekt realizowany był w dwóch bardzo różnych i oddalonych od siebie regionach: na Lubelszczyźnie oraz
w dolnych odcinkach dolin Odry i Warty. Działania w nim podejmowane miały na celu zachowanie cennej mozaiki siedlisk ciepłolubnych, ważnej dla utrzymania wysokiej bioróżnorodności. Osiem wybranych do realizacji projektu obszarów Natura 2000 (Dolna Odra, Ujście Warty, Stawska Góra, Niedzieliska, Kąty, Żurawce, Dobużek i Zachodniowołyńska Dolina Bugu) to w większości obszary powołane przede wszystkim dla ochrony roślinności kserotermicznej. W niektórych z nich murawy kserotermiczne, w tym płaty ze storczykami, obejmują aż 50-70% powierzchni. Są to siedliska, które podczas ostatnich kilku dekad zostały silnie zagrożone przez intensyfikację rolnictwa i związane z tym zmiany użytkowania gruntów. Najbardziej dotkliwe dla muraw jest porzucanie ekstensywnego wypasu i uruchomiona tym sukcesja naturalna, zalesianie, zaorywanie i przekształcanie w pola uprawne. Innymi negatywnymi procesami jest eutrofizacja muraw i wnikanie gatunków obcych związane z negatywnymi zmianami warunków abiotycznych. Projekt „Chrońmy murawy” miał zapobiegać kolejnym negatywnym zmianom, zachodzącym na tle przedstawionych wyżej procesów.

Strona projektu: http://www.murawy-life.kp.org.pl/index.php

 

Puszcza Knyszyńska - odc. 8

WETLIFE - Restoring Hydrology in Amalvas and Žuvintas Wetland LIFE07 NAT/LT/000530

Projekt WETLIFE był realizowany w latach 2009–2012 przez Vsl Gamtos paveldo fondas we współpracy z Marijampole Municipality Administration, Lithuania Marijampole State Forest Enterprise, Lithuania Žuvintas Biosphere Reserve Directorate, Lithuania. Swoimi działaniami obejmował rezerwat biosfery Žuvintas położony w południowej części centralnych nizin litewskich. Na Žuvintas Mire (6 847 ha) składają się przede wszystkim bagna (71%) i różnego typu torfowiska (29%). Znajdują się tu również trzy duże jeziora. Lasy zajmują powierzchnię około 6000 ha. Projekt WETLIFE miał na celu przywrócenie hydrologicznej oraz ekologicznej funkcji mokradeł Amalvas i Žuvintas w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony torfowisk i siedlisk leśnych tego terenu. Dążono również do osiągnięcia optymalnej równowagi pomiędzy praktykami rolniczymi i ochroną obszarów wodno-błotnych oraz wzrostu świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia terenów podmokłych.

Strona projektu: http://wetlife.gpf.lt/en

Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolinie Górnej NarwiLIFE11 NAT/PL/436

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Natura International Polska rozpoczął się w 2012 roku, a zakończyć ma się w sierpniu 2016 roku. Jest odpowiedzią na problemy wynikające ze zmiany sposobu gospodarowania na łąkach doliny górnej Narwi. Do niedawna miejscowi rolnicy prowadzili tam ekstensywną gospodarkę, która sprzyjała ptakom wodno-błotnym. Wraz z ograniczeniem użytkowania kośnego i prawie całkowitym zanikiem wypasu bydła i koni pojawił się problem zarastania łąk, objawiający się w szczególności rozwojem wysokich zbiorowisk roślinności zielnej, w tym szuwaru trzcinowego. Przemiany te niekorzystnie odbiły się szczególnie na populacjach ptaków siewkowych, takich jak czajki, rycyki, krwawodzioby czy wreszcie dubelty. Z potrzeby zahamowania niekorzystnych zmian siedliskowych pociągających
za sobą spadek liczebności cennych i rzadkich gatunków, zrodził się projekt czynnej ochrony dubelta. Główne założenia projektu to zakup i odtworzenie siedlisk łąkowych poprzez ich wstępne koszenie
i odkrzaczanie, związana z tym budowa brodów i remont dróg dojazdowych do łąk, które umożliwią koszenie i wywóz siana, poprawa lokalnych warunków wilgotnościowych poprzez budowę zastawek na rowach odwadniających, a także badania nad dubeltem i jego siedliskiem oraz implementacja ich wyników do dokumentów określających zasady ochrony gatunku. Efektem projektu ma być również podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów.

Strona projektu: http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/dubelt-w-dolinie-gornej-narwi/informacje-o-projekcie.html

Miechowszczyzna - odc. 9

Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej

LIFE12 NAT/PL/000053

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczął się w 2013 roku, a jego zakończenie planuje się na grudzień 2017 roku. Projekt dotyczy ochrony wybranych siedlisk nieleśnych na Wyżynie Miechowskiej, dla których utworzono następujące obszary Natura 2000: Kalina Mała, Komorów, Poradów, Uniejów Parcele, Cybowa Góra, Kaczmarowe Doły, Chodów – Falniów, Giebułtów, Pstroszyce, Widnica, Grzymałów, Sławice Duchowne. Wśród głównych celów projektu było przywrócenie na murawach odpowiednich warunków siedliskowych do prawidłowego rozwoju gatunków murawowych, powrót do dawnych sposobów użytkowania muraw, zaangażowanie lokalnych społeczności w ochronę muraw czy wreszcie podniesienie świadomości społeczeństwa na temat muraw. Zapewnienie trwałości ekstensywnego użytkowania muraw, jako siedlisk o charakterze półnaturalnym jest kluczem dla zachowania siedlisk przyrodniczych priorytetowych w skali europejskiej. Realizacja tego celu odbywa się poprzez wykonywanie zabiegów czynnej ochrony, w tym wypasu owiec i kóz, zakup gruntów w obszarach Natura 2000, oznaczenie obszarów tablicami urzędowymi i informacyjnymi, usunięcie  śmieci, monitoring przyrodniczy, spotkania ze społecznością lokalną, opracowanie folderów i książek o tematyce związanej z ochroną muraw, przygotowanie odpowiedniego przekazu dla mass mediów, udział w konferencjach
i piknikach.

Strona projektu: http://krakow.rdos.gov.pl/kserotermy2

Szlakiem podkowca małego - odc. 11

Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce (PODKOWIEC+) LIFE12 NAT/PL/000060

Projekt ten, realizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” w latach 2013-2018, łączy ochronę przyrody z ochroną wartości krajobrazowych, kulturowych i społecznych. Jego przygotowanie poprzedziło kilkanaście lat prac Programu ochrony podkowca małego w Polsce – priorytetowego działania PTPP „pro Natura”, który dziś jest największym i najbardziej kompleksowym programem ochrony nietoperzy realizowanym w Polsce, a zarazem jednym z największych w Europie. Projekt realizowany jest na obszarze pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Dla realizacji celów projektu przewidziano szereg zadań ochronnych, obejmujących remonty całych obiektów lub poprawę siedlisk w ich wnętrzach, monitorowanie efektów i stanu populacji oraz tworzenie przyjaznego nastawienia do nietoperzy i ich obecności
w pobliżu człowieka.

Strona projektu: http://podkowiecplus.pl/pl/strona-glowna/#

Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny LIFE12 NAT/PL/000034

Realizowany przez Pieniński Park Narodowy projekt przewidziany jest na lata 2013–2018. Jego nadrzędnym celem jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 Pieniny przez przywrócenie tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki na gruntach wykupionych w trakcie trwania projektu oraz przez wykonywanie zabiegów ograniczających negatywny wpływ człowieka na przyrodę Pienin. W ramach projektu zaplanowano działania ochrony czynnej w murawach kserotermicznych, górskich łąkach konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie, młakach górskich, żyznych buczynach i ciepłolubnych buczynach storczykowych. Należy tu wymienić: wykupy gruntów i objęcie ich ochroną (w przypadku nieleśnych siedlisk zaplanowano objęcie ich zabiegami takimi jak odkrzaczanie, coroczne koszenie z usuwaniem biomasy i zwartej warstwy uschłych traw z lat ubiegłych), kształtującymi dotychczasowy ich stan i bogactwo florystyczne. W odniesieniu do terenów pokrytych lasem planowane jest wyłączenie ich z dotychczasowej eksploatacji. Przewidziane są również remonty szlaków, poprawa warunków bytowania dla chronionego pszonaka pienińskiego, zabiegi na murawach, zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów czy wreszcie usuwanie gatunków inwazyjnych. Dla rozpowszechnienia informacji o sieci Natura 2000 oraz idei dla zachowania ochrony bogactwa przyrody obszaru Pieniny planowany jest szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, cykl warsztatów dla nauczycieli, przewodników, flisaków
i samorządowców. 

Strona projektu: http://life.pieninypn.pl/

 

Poligony - odc. 12

Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej LIFE09 NAT/PL/000259

Ze względu na postępujące zarastanie Pustyni, władze Gminy Klucze postanowiły wprowadzić program renaturyzacji terenu. Celem projektu realizowanego w latach 2011–2014 było osiągnięcie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych: ciepłolubnych muraw i wydm śródlądowych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Najistotniejszym zagrożeniem dla ochrony siedlisk napiaskowych jest sukcesja naturalna, czyli zarastanie luźnych piasków i muraw napiaskowych przez sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą oraz sztucznie wprowadzone gatunki wierzb: ostrolistną i piaskową. Wśród działań projektowych znalazła się czynna ochrona poprzez usunięcie drzew i krzewów na powierzchni 300 ha oraz prowadzenie monitoringu procesu sukcesji wtórnej na powierzchni pozostałych 180 ha (były to powierzchnie kontrolne do badań nad zmianami bioróżnorodności). W trakcie realizacji projektu zostały również zrealizowane następujące działania: wykrywanie występowania niewypałów
i niewybuchów oraz interwencyjne oczyszczenie terenu; inwentaryzacje przyrodnicze i ekspertyzy naukowe; utworzenie dwóch ścieżek edukacyjnych wraz ze stanowiskami demonstracyjnymi oraz Pustynnego Centrum Informacji; organizacja serii warsztatów; opracowanie podręcznika ochrony siedlisk napiaskowych. Projekt ten jest dobrym przykładem spójności interesów ochrony przyrody
w ramach sieci Natura 2000 z interesami społeczności lokalnej. Pokazuje też, że ograniczenia wynikające z ochrony przyrody mogą być szansą na rozwój turystyki oraz na sukces komercyjny
i promocję regionu.

Strona projektu: http://pustynia-bledowska.eu/

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information