Za publikowane treści odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Projekty informacyjne LIFE+

AUSTRIA

W ramach programu LIFE Austria uzyskała dofinansowanie 98 projektów. Wśród nich, 49 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 46 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 272 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 112 mln €.

1. EKO-LIFE – Experimenting and communicating sustainable lifestyles to promote Energy Autonomy (LIFE12 INF/AT/000369)

W 2007 roku region Vorarlberg rozpoczął realizację planu "Autonomia Energetyczna 2050", w który wpisuje się również projekt EKO-LIFE. Działania projektowe skierowane są na łagodzenie konsekwencji globalnego ocieplenia oraz zmianę stylu życia lokalnych społeczności na mniej konsumpcyjny. Przewiduje się, że projekt będzie miał także wpływ na lokalne zasoby naturalne, bioróżnorodność, zdrowie mieszkańców, jakość wody, powietrza oraz gleby. Projekt ma zachęcać do zmian w zachowaniu wśród miejscowej ludności, promowanie nowych rozwiązań w życiu codziennym przy poszanowaniu konkretnych kontekstów społecznych i kulturowych.

Cele projektu: podstawowym celem projektu jest redukcja emitowanych przez człowieka gazów cieplarnianych oraz przyczynienie się do implementacji przepisów UE związanych z ochroną środowiska oraz zmianami klimatu. Działania projektowe mają zachęcać mieszkańców Vorarlbergu do zmiany codziennych nawyków, zwłaszcza związanych z wyborem sposobu przemieszczania się, zakupu żywności i innych dóbr itp.

Koordynator:                   Energieinstitut Vorarlberg (NGO-Foundation)

 

Partnerzy:                       ALLMENDA Internationaler Medienverbundreg GenmbH, Austria

                                      Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Austria                                      

                                      Österreichisches Ökologie-Institut

 

Okres trwania projektu:     01.07.2013 – 30.06.2016

Budżet:                           775,599.00 € (w tym UE: 387,713.00 €)

Strona internetowa:          http://www.energieinstitut.at/?sID=4515


2. Saving Danube Sturgeons – Joint actions to raise awareness on overexploitation of Danube sturgeons in Romania and Bulgaria (LIFE11 INF/AT/000902)

W 2005 roku Rada Europy przyjęła „Plan działań dla zachowania jesiotrów (Acipenseridae) w dorzeczu Dunaju”. Plan ten zakładał, między innymi, zapewnienie implementacji przepisów dotyczących połowu i handlu jesiotrem na państwowym, regionalnym oraz międzynarodowym poziomie w dorzeczu Dunaju (łącznie z Morzem Czarnym) oraz identyfikację luk i przeszkód we wdrożeniu tych przepisów i podjęcie działań naprawczych. Plan zakładał również zredukowanie, a docelowo zlikwidowanie nielegalnych połowów jesiotrów, nielegalnego handlu jesiotrami na poziomie zarówno regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym oraz poprawę socjalno-ekonomicznych warunków interesariuszy związanych z połowem jesiotrów.

Cele projektu: podstawowym celem projektu „Ochrona jesiotrów w Dunaju” jest zatrzymanie nadmiernej eksploatacji krytycznie zagrożonych jesiotrów w dorzeczu Dunaju na terenie Bułgarii i Rumunii, a co za tym idzie zapewnienie przetrwania tych gatunków. Tym samym projekt wpisuje się w założenia „Planu działań dla zachowania jesiotrów (Acipenseridae) w dorzeczu Dunaju”. Projekt zakłada, między innymi, pracę z społecznościami zajmującymi się połowem w celu zlikwidowania nielegalnych połowów jesiotrów i pozyskiwania kawioru czy przyczynienie się do wzrostu świadomości z czym wiąże się przełowienie populacji jesiotrów.

Koordynator:                   Umweltverband WWF Österreich / WWF Austria

 

Partnerzy:                       WWF Bulgaria WWF Romania

 

Okres trwania projektu:    01.07.2012 – 30.09.2015

Budżet:                           770,836.00 € (w tym UE: 384,143.00 €)

Strona internetowa:         http://danube-sturgeons.org/

 

3. LIFE+EcoBusiness - Nature & Economy - establishing regional win-win relationships (LIFE13 INF/AT/000143)

Lokalnym firmom brakuje świadomości znaczenia ochrony bioróżnorodności. Większy nacisk na kwestie związane z różnorodnością biologiczną może również przyczynić się do ochrony klimatu w Dolnej Austrii. Również dla sektora biznesu korzystna byłaby konfrontacja z  koniecznością ochrony usług ekosystemowych i zahamowania spadku bioróżnorodności. Jednak w ostatnich latach zalety ochrony zasobów naturalnych dla przemysłu prawie w ogóle nie są komunikowane społeczeństwu.

Cele projektu: podstawowym celem projektu jest zwiększenie wsparcia dla ochrony naturalnych ekosystemów oraz zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Aby osiągnąć ten cel, projekt ma przyczynić się do zwiększenia współpracy z przedsiębiorstwami we wszystkich sektorach. Projekt ma na celu podniesienie świadomości wśród małych i średnich przedsiębiorstw MŚP (w tym pracowników) dotyczącej relacji między przedsiębiorstwami a bioróżnorodnością, a tym samym zwiększenie wiedzy o lokalnych ekosystemach oraz wartości usług ekosystemowych. Innym ważnym celem projektu jest wzmocnienie zdolności tych przedsiębiorstw do działania na rzecz bioróżnorodności. Kampania informacyjna będzie sięgać do szerokiej publiczności, aby podkreślić znaczenie bioróżnorodności i dobrych praktyk zaangażowanych przedsiębiorstw.

Koordynator:                   Energie-und Umweltagentur Niederösterreich

 

Partnerzy:                       BPWW (Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH),Austria

                                      UWD (Umweltdachverband GmbH), Austria

 

Okres trwania projektu:     01.09.2014 – 30.04.2017

Budżet:                            422,198.00 € (w tym EU: 211,090.00 €)

 

 


BELGIA

W ramach programu LIFE Belgia uzyskała dofinansowanie 164 projektów. Wśród nich, 93 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 69 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 2 – „informacja i komunikacja” (jeden zakończony w 2013 r.). Kwota realizacji tych projektów wynosi 425 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 188 mln €.

Life EWWR+ - European Week for Waste Reduction (LIFE12 INF/BE/000459) - Europejski Tydzień dla Redukcji Odpadów

Priorytetem ramowej dyrektywy w sprawie odpadów 2008/98/WE jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ponowne ich wykorzystanie i recykling. Ogólny przegląd istniejących europejskich kampanii informacyjnych wykazał, że Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (EWWR) jest obecnie jedyną ogólnoeuropejską inicjatywą skupiającą się na zapobieganiu produkcji odpadów przez podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej postępowania z odpadami (zapobieganie ich powstawaniu, przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling). Brakuje również inicjatyw skierowanych do konkretnych odbiorców.

Cele projektu: Zwiększenie świadomości dotyczącej postępowania z odpadami, zapobiegania ich powstawaniu, recyklingu. W latach 2013–2016 co roku organizowany będzie Europejski Tydzień dla Redukcji Odpadów. Opracowane zostaną dobre praktyki przeznaczone dla różnych grup: władz, organizacji pozarządowych, biznesu, szkół, mieszkańców.

Koordynator:        Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+)

Partnerzy:            Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale,

                           Italy Agència de Residus de Catalunya,

                           Spain Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement–Brussels Instituut voor  Milieubeheer,

                          Belgium Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft, Hungary


Okres trwania projektu:   01.07.2013 – 30.06.2017    

Budżet:                         1,968,542.00 € (w tym UE: 984,271.00 €)

Strona internetowa:        http://www.ewwr.eu/en

 
 


BUŁGARIA

W ramach programu LIFE Bułgaria uzyskała dofinansowanie 18 projektów. Wśród nich, 2 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 15 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 1 – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 30 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 17 mln €.

Bulgaria-SusHerb LIFE 2012 - Promoting a Sustainable Herbal Harvest in Bulgaria (LIFE12 INF/BG/000105)

Bułgaria to kraj o ogromnej różnorodności roślin leczniczych i aromatycznych, które są zbierane zarówno dla lokalnych potrzeb, jak i do międzynarodowego handlu. Procedury dotyczące ich zbioru regulowane są prawem krajowym, jednak aby uniknąć nadmiernej ich eksploatacji powszechna znajomość tych regulacji powinna być większa.
Podstawowymi zagrożeniami dla roślin leczniczych i aromatycznych Bułgarii są: brak profesjonalnych praktyk ich zbioru, kampanii informacyjnych i szkoleń na ich temat, brak odpowiedniej wiedzy wśród urzędników wydających zezwolenia na ich zbiór. Problemem jest także niedostateczna komunikacja pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ponadto opinia publiczna nie jest świadoma możliwości rozwoju gospodarczego na bazie roślin leczniczych i aromatycznych.

Cele projektu: W swoim założeniu projekt ma zmierzyć się z problemem, którym jest nadmierna eksploatacja roślin leczniczych i aromatycznych. W rezultacie takiej eksploatacji zbierane są rośliny gorszej jakości, zwiększone jest ryzyko zniszczenia siedliska i zagrożona przyszłość nawet najbardziej rozpowszechnionych gatunków. Za pomocą między innymi szkoleń, projekt ma budować świadomość  i wiedzę na temat ochrony i zrównoważonego wykorzystania roślin leczniczych i aromatycznych.

Koordynator:                   Information and Nature Conservation Foundation

 

Partnerzy:                       Bulgarian National Radio, Bulgaria EcoLogic Consultancy SPLtd, Bulgaria

 

Okres trwania projektu:    01.07.2013 – 31.12.2015

Budżet:                           292,920.00 € (w tym UE: 146,196.00 €)

Strona internetowa:         http://susherbsbg.eu/en/

 


CHORWACJA

Pierwszy projekt LIFE+ w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” jest realizowany w Chorwacji od czerwca 2014 roku.

 


CYPR

W ramach programu LIFE Cypr uzyskał dofinansowanie 38 projektów. Wśród nich, 11 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 8 – „przyroda i różnorodność biologiczna”, 2 - „informacja i komunikacja” i 17 – „budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 36 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 20 mln €.


1. LIFE KNOW WASTE - Awareness raising campaign for the promotion of waste Reduction, Re-use and Recycling in Cyprus (LIFE13 INF/CY/000919)

Około 252 mln ton odpadów komunalnych jest generowanych każdego roku w Unii Europejskiej. Spośród nich 37% jest składowanych, 24% podlega recyklingowi, 14% kompostowaniu, a reszta jest spalana. Chociaż UE dysponuje zestawem przepisów dotyczących odpadów, w wielu krajach członkowskich nie są one odpowiednio wdrażane. Nie praktykuje się hierarchii postępowania z odpadami: redukcji, ponownego wykorzystania, recyklingu, odzyskania energii i utylizacji. Na Cyprze wytwarzanie odpadów przez jednego mieszkańca jest jednym z najwyższych w UE (w 2011 r. wynosiło 772 kg / mieszkańca, podczas gdy średnia dla UE wynosiła 525 kg / mieszkańca). Ponadto wytwarzanie odpadów komunalnych w kraju wzrosło o 19% w ciągu ostatniej dekady, podczas gdy średnia UE zmniejszyła się o prawie 1% w tym samym okresie. Około 80% wytwarzanych odpadów komunalnych na Cyprze jest składowanych na ponad stu nieuregulowanych składowiskach lub wysypiskach, co ma znaczący wpływ na środowisko. Wydaje się, że zbyt mało uwagi poświęca się realizacji zrównoważonej gospodarki odpadami w kraju i większość Cypryjczyków nie jest świadoma negatywnych skutków związanych z wytwarzaniem odpadów.
Dlatego aktywne promowanie zasady Reduce-Reuse-Recycle (RRR) jest jednym z najlepszych sposobów na zwalczanie problemu gospodarki odpadami, promowania hierarchii postępowania z odpadami i skuteczne wdrażanie ramowej dyrektywy w sprawie odpadów.

Cele projektu: głównym celem projektu jest promocja zasady Reduce-Reuse-Recycle (RRR) na Cyprze przez przeprowadzenie kampanii informacyjnej, edukację oraz motywowanie. Projekt dąży do zmiany świadomości i zwyczajów związanych z generowaniem odpadów zarówno w całym społeczeństwie, jak i wśród konkretnych grup.

Koordynator:                    Cyprus Broadcasting Corporation

 

Partnerzy:                        MANRE (Department of Environment),

                                       Cyprus GreenDot (Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd),

                                       Cyprus CNA(CYPRUS NEWS AGENCY),

                                       Cyprus Fost Plus (Fost Plus),

                                       Belgium PI (Cyprus Pedagogical Institute),Cyprus

 

Okres trwania projektu:     09.06.2014 – 10.04.2017

Budżet:                            2,181,960.00 € (w tym EU: 925,845.00 €)

 

2. BIOforLIFE - An awareness-raising campaign in Cyprus for appreciating biodiversity in our life (LIFE11 INF/CY/000863)

Na Cyprze ochrona bioróżnorodności odgrywa niewielką rolę w procesie podejmowania decyzji, zarówno na poziomie osobistym, zawodowym, jak i politycznym, rządowym i prawnym. Podejmowane w celu ochrony bioróżnorodności działania często są źle realizowane. Co za tym idzie, efektywność sieci Natura 2000 i ochrony bioróżnorodności może być niewielka. Chociaż według ustaleń Gellis Scoping Study (2007), termin "bioróżnorodność" był dobrze znany większości Europejczyków, badanie to wykazało, że tylko 15% Cypryjczyków znało to pojęcie. Ta niska świadomość dotycząca bioróżnorodności obejmuje również kluczowych interesariuszy, takich jak departamenty rządowe (inne niż te bezpośrednio zainteresowane, np. ochrony środowiska i rybołówstwa), polityków, sądownictwo, rolników, myśliwych, rybaków i właścicieli ziemskich. W sytuacjach spornych dotyczących użytkowania gruntów, interesy gospodarcze zazwyczaj biorą górę. W rezultacie sieć Natura 2000 jest postrzegana negatywnie. Obojętność wobec przyrody i bioróżnorodności stanowi duże zagrożenie.

Cele projektu: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej bioróżnorodności zwiększającej powszechne zrozumienie jej znaczenia, zwłaszcza przez organy podejmujące kluczowe decyzje czy grupy, których działania mają duży wpływ na bioróżnorodność (prawnicy, politycy, władze państwowe i samorządowe, przemysł turystyczny, myśliwi).

Koordynator:                 Dias Publishing House Public Ltd.

 

Partnerzy:                     Terra Cypria (The Cyprus Conservation Foundation) Sigma Radio TV Public Ltd,

                                     Cyprus IMH C.S.C. Ltd,

                                     Cyprus GrantXpert Consulting Ltd,

                                     Cyprus Environment Department-Ministry of Agriculture,

                                     Natural Resources and Environment, Cyprus

 

Okres trwania projektu:   03.09.2012 – 15.09.2015

Budżet:                         1,409,814.00 € (w tym UE: 679,370.00 €)

Strona internetowa:        http://www.cyprusbiodiversity.eu        

 


CZECHY

W ramach programu LIFE Republika Czeska uzyskała dofinansowanie 11 projektów. Wśród nich, 4 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 6 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i zakończony w 2013 1 projekt – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 28 mln €, z czego wkład UE wynosi 15 mln €.

 


DANIA

W ramach programu LIFE Dania uzyskała dofinansowanie 88 projektów. Wśród nich, 56 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 31 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 1 – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 223 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 97 mln €.

Smart Natura - Smooth Methods of communication, cooperation and Awareness Raising Tools of the Natura 2000-plans (LIFE11 INF/DK/000891)

W Danii, krajowy plan Natura 2000 obejmuje 246 częściowych planów Natura 2000. Od momentu kiedy Danish Nature Agency zakończy przygotowanie tych planów, gminy których one dotyczą będą miały rok na przygotowanie i uzgodnienie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Danish Nature Agency przygotuje plany zadań ochronnych dla lasów państwowych i prywatnych. W październiku 2010 r. VFL (Knowledge Centre for Agriculture) przeprowadziło badania, które wykazały, że około 200 z 246 planów wpłynie na interesy lokalnych społeczności rolniczych. Ponadto plany dla obszarów Natura 2000 będą również dotyczyć właścicieli lasów oraz całego sektora leśnictwa i przemysłu leśnego. Większość terenów objętych siecią Natura 2000 jest własnością niejednorodnej grupy właścicieli ziemskich reprezentujących różne grupy interesów. Generuje to konflikty interesów, które nasuwają pytanie o najodpowiedniejszy sposób wdrażania planów dla obszarów Natura 2000. Państwo zachęca do realizacji działań na zasadzie dobrowolności. Gmina Vejle ma doświadczenie w negocjacjach z właścicielami gruntów, a VFL i lokalni doradcy są w stałym kontakcie z zainteresowanymi właścicielami gruntów. Wielu właścicieli ziemskich uważa problemy związane z ochroną bioróżnorodności i programem Natura 2000 za trudne do zrozumienia i często bez znaczenia dla ich gospodarstw. Niektórzy z nich mogą nawet postrzegać zwiększenie bioróżnorodności i program Natura 2000 jako potencjalne zagrożenie dla ich interesów. Dotyczy to zarówno rolnictwa, jak i gospodarki leśnej. Taka postawa może utrudnić zachęcenie tych osób do wyrażenia zgody na podjęcie dobrowolnych porozumień, które są konieczne, aby osiągnąć cele planów Natura 2000.

Cele projektu: Wypracowanie najskuteczniejszych, a przy tym najbardziej opłacalnych metod realizacji planów ochrony rzadkiej, zagrożonej czy charakterystycznej dla krajów Unii Europejskiej dzikiej flory i fauny chronionej w ramach sieci Natura 2000.
W ramach wdrażania programu Natura 2000, władze lokalne oraz Danish Nature Agency opracowują plany działań, które będą miały duży wpływ na tereny rolnicze. Metody, które mają być wykorzystane w realizacji tych planów opisane są raczej powierzchownie; wiele działań ma się opierać na dobrowolnym porozumieniu między władzami lokalnymi, a właścicielami ziemi. Stąd podstawowym celem Smart Natura jest opracowanie oraz rozpowszechnienie metod i narzędzi w celu zapewnienia takich dobrowolnych porozumień, z korzyścią dla przyrody i lokalnych mieszkańców.

Koordynator:                   Videncentret for Landbrug. (Knowledge Centre for Agriculture)

 

Partnerzy:                       Vejle Kommune, Denmark

 

Okres trwania projektu:     01.07.2012 – 30.06.2015

Budżet:                           599,254.00 € (w tym UE: 299,027.00 €)

Strona internetowa:          http://www.smart-natura.dk/

 


ESTONIA

W ramach programu LIFE Estonia uzyskała dofinansowanie 31 projektów. Wśród nich, 10 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 16 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 2 – „informacja i komunikacja” (jeden zakończony w 2012 r.), „3 – budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 32 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 16 mln €.

BaltInfoHaz - Baltic Info Campaign on Hazardous Substances (LIFE10 INF/EE/000108)

Niektóre szkodliwe substancje chemiczne produkowane przez przemysł pozostają w środowisku przez bardzo długi czas. Mogą akumulować się w łańcuchu pokarmowym i wywierać szkodliwy wpływ na organizmy. Te trwałe toksyczne substancje bio-akumulacyjne (PBT) mogą być również transportowane na bardzo duże odległości od źródła emisji pierwotnej, powodując znaczne szkody w ekosystemach. Zanieczyszczenie PBT jest dużym problemem w regionie Morza Bałtyckiego, wciąż jednak brakuje wiarygodnych informacji na temat występowania tych szkodliwych substancji i ich źródeł. Wcześniejsze działania, programy działań dla Morza Bałtyckiego i pracy na poziomie Unii Europejskiej z wprowadzeniem zakazów, ograniczeń i innych środków, doprowadziły do zauważalnych ulepszeń i pomagają naprawić szkody w środowisku morza. Wciąż jednak istnieją problemy, które należy rozwiązać.
Cele projektu: podstawowym celem projektu BaltInfoHaz jest wzmocnienie żądań konsumentów w Estonii, Łotwie i Litwie dotyczących produktów wolnych od PBT. Zmieniając zwyczaje i oczekiwania konsumentów należących do kilku pilotażowych grup, projekt szuka sposobów redukcji szkodliwego wpływu PBT. Jednym z działań ma być również przekazanie informacji na ten temat władzom zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Koordynator:                        MTÜ Balti Keskkonnafoorum (Baltic Environmental Forum Estonia)

 

Partnerzy:                            Baltic Environmental Forum Latvia (BEF LV),

                                           Baltic Environmental Forum Lithuania (BEF LT),

                                           Women in Europe for a Common Future (WECF) Environmental Film Studio,

                                           Estonia Tallinn University,

                                           Estonia Liepaja University,

                                           Estonia AS Rautakesko Latvia Rautakesko AS Estonia

 

Okres trwania projektu:          01.10.2011 – 31.03.2015

Budżet:                                1,683,396.00 € (w tym UE: 834,573.00 €) 

 


FINLANDIA

W ramach programu LIFE Finlandia uzyskała dofinansowanie 135 projektów. Wśród nich, 76 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 56 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja” (w tym jeden zakończony w 2011 r.). Kwota realizacji tych projektów wynosi 233 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 105.5 mln €.

1. LIFE+ CrayMate - RAPUKAVERIA EI JÄTETÄ. CRAYMATES WILL NOT BE LEFT BEHIND (LIFE12 INF/FI/000233)

Rak szlachetny (Astacus astacus) jest zagrożonym gatunkiem, endemicznym dla Europy. W  Finlandii jest ujęty jako narażony na wyginięcie (kategoria "vurnerable") na czerwonej liście IUCN. W Europie ostatnie silne populacje raków znajdują się w południowej i północnej części Finlandii i Szwecji. Raki odgrywają znaczącą rolę w fińskich ekosystemach wodnych. Liczebność gatunku maleje od 150 lat, głównie z powodu choroby dziesiątkującej raki, ale także z powodu spadku jakości wody, licznie powstających konstrukcji wodnych oraz gatunków inwazyjnych. Ponieważ główne zagrożenia dla raków szlachetnych są spowodowane działalnością człowieka, możliwe jest również, aby ludzie zrozumieli ryzyko i nauczyli się je kontrolować. Projekt ma na celu poprawę jakości ekosystemów wodnych i promowanie pozytywnych skutków społeczno-gospodarczych, przez ochronę populacji raków i promowanie ich zrównoważonej eksploatacji. Obecnie w Finlandii rocznie łowionych jest około 2-3 mln raków, a gatunek ten ma duże znaczenie zarówno ze środowiskowego, jak i kulturowego punktu widzenia.

Cele projektu: głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości całego społeczeństwa oraz grup interesów, dotyczącej znaczenia rodzimych populacji raków dla bioróżnorodności oraz ekosystemów wodnych. Projekt ma również informować o podstawowych zagrożeniach dla raków szlachetnych w Finlandii: patogenów czy inwazyjnych gatunków obcych.    

Koordynator:                 Itä-Suomen yliopisto - The University of Eastern Finland  

 

Partnerzy:                     Etelä-Karjalan kalatalouskeskus,

                                    Finland ProAgria Häme/kalatalous,

                                    Finland Kalatalouden Keskusliitto,

                                    Finland Kainuun kalatalouskeskus,

                                    Finland ProAgria Lappi, Finland Metsähallitus-Luontopalvelut,

                                    Finland Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry, Finland

 

Okres trwania projektu:  01.07.2013 – 30.06.2016

Budżet:                         416,260.00 € (w tym UE: 207,526.00 €)

Strona internetowa:       http://www.uef.fi/fi/rapukamu


2. Saimaan lohikalojen – Promoting sustainable salmon fishing practices on Lake Saimaa (LIFE10 INF/FI/000052)

Jezioro Saimaa położone w południowo-wschodniej Finlandii zasiedlone jest kilkoma gatunkami ryb wymagającymi szczególnej uwagi i troski. Są to: łosoś atlantycki Salmo salar, pstrąg potokowy Salmo trutta morpha fario, pstrąg alpejski Salvelinus alpinus oraz lipień Thymallus thymallus. Wszystkie te gatunki zostały w 2010 roku sklasyfikowane przez fińską administrację jako zagrożone. Antropogeniczne zmiany jakości wody, zanik miejsc rozrodu, długoterminowe zmiany w warunkach pogodowych i intensywne połowy miały negatywny wpływ na populacje ryb. Skuteczne zarządzanie i hodowla ryb przyczyniły się do tego, że populacje z tego terenu nie stoją obecnie w obliczu wymarcia, ale ich przyszłe zróżnicowanie może być zagwarantowane tylko poprzez działania zmierzające do skutecznego zarządzania rodzimymi populacjami. Przemysł rybny, w tym wędkarstwo rekreacyjne, jest kluczowym czynnikiem w uzyskaniu wsparcia dla dalszego zarządzania tymi zagrożonymi populacjami.

Cele projektu: głównym celem projektu jest utrzymanie genetycznej różnorodności cennych populacji ryb żyjących w Lake Saimaa poprzez przekazywanie informacji o znaczeniu tych gatunków oraz promowanie zrównoważonego rybołówstwa. Hodowla ryb nie jest w stanie, w dłuższym okresie czasu, utrzymać dostatecznego zróżnicowania genetycznego, tym ważniejsze jest więc, by zapewnić przetrwanie dzikich populacji ryb, jeśli to możliwe bez interwencji człowieka.  

Koordynator:                 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

 

Partnerzy:                     Etelä-Savon elinkeino-,

                                    liikenne- ja ympäristökeskus (Centre for Economic Development,

                                    Transport and the Environment in South Savo),

                                    Finland Kaakkois-Suomen elinkeino-,

                                    liikenne- ja ympäristökeskus (Centre for Economic Development,

                                    Transport and the Environment in Southeast Finland),

                                    Finland Pohjois-Savon elinkeino-,

                                    liikenne- ja ympäristökeskus (Centre for Economic Development,

                                    Transport and the Environment in North Savo), Finland

 

Okres trwania projektu:   01.10.2011 – 30.06.2014

Budżet:                         361,670.00 € (w tym UE: 180,635.00 €)

Strona internetowa:        http://www.jarvilohi.fi

 


FRANCJA

W ramach programu LIFE Francja uzyskała dofinansowanie 334 projektów. Wśród nich, 218 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 113 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja” (2 zakończone). Kwota realizacji tych projektów wynosi 751 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 256 mln €.

LIFE MIL'OUV - Mediterranean open pastoral habitats are an important resource! Let's share our knowledge to preserve their biodiversity (LIFE12 INF/FR/000735)

Siedliska związane z pastwiskami charakteryzują się dużym bogactwem bioróżnorodności – dla przykładu, zależnych jest od nich około 80 ważnych gatunków ptaków. Jednakże na poziomie Unii Europejskiej, ponad 60% takich siedlisk zostało ocenionych jako mające "niekorzystny" stan zachowania. Siedliska te stanowią obszary półnaturalne, ponieważ powstały one i utrzymywane są w wyniku gospodarki rolno-pasterskiej. W regionach śródziemnomorskich, tradycyjny ekstensywny wypas jest uznawany za najlepsze narzędzie do utrzymania tych siedlisk. Obecnie jednak narzędzia wspierające taką gospodarkę nie są wystarczające, biorąc pod uwagę niepewność przyszłej polityki rolnej, stanu bioróżnorodności czy zmian klimatu.

Cele projektu: projekt chce przyczynić się do wzmocnienia ochrony siedlisk związanych z pastwiskami w regionie śródziemnomorskim poprzez udoskonalenie już istniejących narzędzi wspierających ludzi gospodarujących na tych terenach oraz podniesienie ich świadomości ekologicznej.

Koordynator:                   Conservatoire d'Espaces Naturels Languedoc Roussillon

 

Partnerzy:                       Institut de l'Elevage,

                                      France Parc National des Cévennes,

                                      France SupAgro Florac-Institut d'Education à l'Agro-environnement, France

 

Okres trwania projektu:     01.09.2013 – 31.12.2016

Budżet:                           1,700,347.00 € (w tym UE: 848,923.00 €)

Strona internetowa:          http://www.lifemilouv.org/

 


GRECJA

W ramach programu LIFE Grecja uzyskała dofinansowanie 219 projektów. Wśród nich, 146 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 66 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 6 – „informacja i komunikacja” (3 zakończone). Kwota realizacji tych projektów wynosi 291 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 153 mln €.


1. LIFE - AMMOS - Integrated information campaign for the reduction of smoking related litter on beaches (LIFE12 INF/GR/000985)

Śmieci na wybrzeżach mórz i oceanów to jeden z najpoważniejszych współczesnych problemów ekologicznych. Ma on negatywny wpływ na gospodarkę, dotykając turystyki, przemysłu i rybołówstwa, jest również potencjalnym źródłem zagrożenia dla zdrowia człowieka.
Redukcja ilości śmieci, zwłaszcza niedopałków papierosów, może poprawić walory estetyczne i higieniczne plaż oraz zmniejszyć koszty oczyszczania ich. Śmieci mają również negatywny wpływ na wrażliwe strefy przybrzeżne, powodując znaczne szkody dla zwierząt morskich i ptaków. Istnieje pilna potrzeba informowania użytkowników strefy przybrzeżnej, w tym turystów (zwłaszcza palaczy) o tych problemach, tak by zredukować zanieczyszczenie zarówno wybrzeża, jak i wód Morza Śródziemnego.

Cele projektu: Projekt ma na celu przeprowadzenie zintegrowanej kampanii informacyjnej dla redukcji śmieci związanych z paleniem papierosów w obszarach nadmorskich Grecji. Biorąc pod uwagę długą linię brzegową oraz liczbę turystów, których przyciąga Morze Śródziemne, głównymi przyczynami problemu są: ich niewiedza na temat wpływu na środowisko wyrzuconych niedopałków, brak zintegrowanego podejścia w rozwiązywaniu problemu oraz brak odpowiedniej, przyjaznej dla użytkownika infrastruktury. Celem projektu jest przyczynienie się do zmiany zachowań ludzi poprzez wykorzystanie technologii i zwiększanie świadomości, tak by zapobiec zanieczyszczeniu wybrzeża niedopałkami, a tym samym chronić środowisko morza i wybrzeża, zdrowie publiczne i przyczynić się do implementacji odpowiedniego prawodawstwa UE.

 

Koordynator:                   MEDITERRANEAN SOS Network

 

Partnerzy:                       Marketing Erevna Epikoinonia S.A., Greece

                                      Terra Nova Environmental Engineering Consultancy Ltd.,

                                      Greece University of Patras, Greece

 

Okres trwania projektu:     01.07.2013 – 31.03.2015

Budżet:                            599,918.00 € (w tym UE: 299,709.00 €)

Strona internetowa:          http://www.life-ammos.gr/


2. LIFE - INFOCYCLE - Development of a Communication and Training campaign for the recycling of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) (LIFE13 INF/GR/001342)

Jak wskazują najnowsze dostępne dane, generowanie odpadów elektronicznych w Grecji szacuje się na ok. 14 kg na mieszkańca rocznie, co jest wartością znacznie wyższą niż średnia w Unii Europejskiej, wynosząca 3,5 kg na mieszkańca. Jednak istniejący system zbierania i przetwarzania elektrośmieci  boryka się z wieloma problemami wynikającymi między innymi z niewłaściwego zarządzania, co w efekcie prowadzi do poważnej degradacji ekosystemów.
Polityka UE w zakresie wpływu odpadów na środowisko określa liczne cele w zakresie racjonalnego zarządzania różnymi odpadami. Jednakże dyrektywa 2012/19/ UE określa dokładne specyfikacje przetwarzania WEEE i konkretnych celów ilościowych dla państw członkowskich.
Poziom zbierania WEEE w Grecji jest dość ograniczony z powodu niewielkiego zaangażowania obywateli, co wynika z kilku przyczyn, takich jak niski poziom edukacji środowiskowej. Obywatele są źle - a czasami powierzchownie - informowani, więc nie uczestniczą w programach recyklingu WEEE. Ponadto, ograniczony udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów recyklingu WEEE tworzy ogólny problem braku zaufania wobec instytucji lokalnych. Według badań zachowań konsumentów przeprowadzonych przez beneficjenta, podstawowym czynnikiem, oddziałującym na poziom recyklingu wśród greckich obywateli jest ograniczone zaufanie do systemów recyklingu. Kolejnym problemem jest nielegalne zbieranie i handel WEEE przez domokrążców. W rezultacie zebrane elektrośmieci są niskiej jakości, tracą znaczną część wartości rynkowej, zaś z drugiej strony niebezpieczne substancje takie jak rtęć, kadm, ołów czy azbest są odzyskiwane bez odpowiednich środków ostrożności, stwarzając zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Cele projektu: Projekt ma na celu usprawnienie procesów recyklingu elektrośmieci w regionach Ipirus i Tesalia. Planowane są również działania zwiększające świadomość ekologiczną lokalnych społeczności. Będą to, między innymi, kampanie w prasie lokalnej i Internecie oraz szereg szkoleń skierowanych do samorządów lokalnych. Projekt może też przynieść znaczące konsekwencje polityczne. Obecnie Grecja jest na etapie wdrażania nowej polityki gospodarowania odpadami stałymi na następne 15 lat. Wyniki tego projektu mogą być tu użyteczne. Wzmocnienie edukacji środowiskowej może generować solidne podstawy do zwiększenia uczestnictwa obywateli w każdym systemie recyklingu, co bardzo poprawiłoby obecną sytuację.

Koordynator:                    Appliances Recycling S.A.

 

Partnerzy:                        TERRA NOVA (TERRA NOVA Environmental Consulting

                                       Engineering Ltd),  Greece

                                  

                                       XYZ (IOANNIS KOPSIAS NIKOLAOS MISTRIOTIS

                                       OE - XYZ PRODUCTIONS), Greece

 

Okres trwania projektu:      01.07.2014 – 30.06.2016

Budżet:                            739,875.00 € (w tym UE: 369,937.00 €)


3. LIFE Natura2000ValueCrete - "The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in Natura 2000 sites in Crete" (LIFE13 INF/GR/000188)

Główne zagrożenia dla terenów sieci Natura 2000 na Krecie to niszczenie siedlisk przybrzeżnych poprzez rozwój turystyki, degradacja krajobrazów górskich i utrata bioróżnorodności ze względu na intensywne rolnictwo, porzucenie tradycyjnych praktyk rolniczych i wynikającego z działalności człowieka spadku liczebności niektórych gatunków. Większość z tych problemów jest potęgowana przez niewystarczające egzekwowanie prawa i niewystarczające wdrażanie unijnych przepisów i polityki ochrony środowiska.
Podnoszenie świadomości wśród lokalnych społeczności na temat znaczenia ochrony siedlisk i gatunków, w połączeniu z zastosowaniem odpowiednich środków zarządzania, jest często bardziej efektywnym sposobem osiągnięcia celów ochrony niż wdrażanie prawodawstwa krajowego i europejskiego. Zwiększanie świadomości wśród niektórych grup okazało się praktycznym i skutecznym działaniem konserwatorskim. Zachęcanie do współpracy pomiędzy różnymi grupami jest kluczowe dla realizacji odpowiednich środków ochrony i zarządzania w obrębie i obszarów Natura 2000.

Cele projektu:  Projekt ma na celu wspieranie działań ochronnych na obszarach Natura 2000 na Krecie poprzez motywowanie społeczeństwa do udziału w odpowiednich procesach decyzyjnych oraz podkreślanie szkód społeczno-gospodarczych wynikających z utraty bioróżnorodności na Krecie.

Koordynator:                   University of Crete

 

Partnerzy:                       DAAC (Decentralized Administration Authority of Crete Directorate

                                      General for Forests and Agriculture Directorate of Coordination and

                                      Supervision of Forests), Greece

                                     

                                      HOS (Hellenic Ornithological Society)

 

Okres trwania projektu:    01.07.2014 – 30.06.2018

Budżet:                          1,085,171.00 € (530,960.00 €)

Strona internetowa:        http://www.ecovalue-crete.eu/


HISZPANIA

W ramach programu LIFE Hiszpania uzyskała dofinansowanie 698 projektów. Wśród nich, 433 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 256 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 9 – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 1.1 mld €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 530 mln €.

1. INFONATUR 2000 - Natura 2000?: an opportunity for everyone (LIFE11 INF/ES/000683)

Wiedza o sieci Natura 2000 w społeczeństwie wciąż nie jest wystarczająca – jest to jeden z głównych czynników wpływających na powszechny negatywny stosunek do tego programu. Ani ograniczenia związane z siecią Natura 2000, ani możliwości i korzyści dla mieszkańców terenów objętych tą formą ochrony, nie są dobrze znane przez bezpośrednio zainteresowanych - czyli tych, którzy żyją i gospodarują na tych terenach i którzy w związku z tym mają do odegrania dużą rolę w długotrwałej ochronie obszarów. Większość społeczeństwa w Hiszpanii posiada wiedzę o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, ale niewielu wie jak funkcjonuje Natura 2000. Wśród wielu grup społecznych (np. rolnicy, myśliwi, przedsiębiorcy) funkcjonuje obawa, że objęcie obszaru siecią Natura 2000 może utrudnić jego rozwój społeczny i gospodarczy. Tymczasem włączenie obszaru do sieci Natura 2000 może stanowić doskonałą okazję do rozwoju wielu terenów Hiszpanii, gdzie dobrze zachowana przyroda podnosi wartość lokalnych produktów o wysokiej jakości. Potencjał do rozwoju ekoturystyki jest kolejnym argumentem za zrównoważonym rozwojem.

Cele projektu: Podstawowymi celami projektu są: szerzenie wiedzy na temat sieci Natura 2000, znaczenia bioróżnorodności i zasobów naturalnych poprzez kampanie medialne; zmiana nastawienia do sieci wśród różnych grup społecznych poprzez podkreślanie korzyści i możliwości związanych z programem N2000; wspomaganie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów Natura 2000 poprzez promowanie zrównoważonej turystyki; wspieranie lokalnych produktów; szkolenie nowych generacji świadomych ekologicznie obywateli poprzez pracę z uczniami.

Koordynator:                  Dirección General de Medio Ambiente (DGMA). Junta de Extremadura

 

Partnerzy:                       Área de Medi ambient de la Diputació de Lleida, Spain Agencia EFE S.A., Spain

                                      Patronat de  Turisme  deGirona-Costa Brava, Spain

 

Okres trwania projektu:    01.01.2013 – 30.06.2016

Budżet:                           1,822,606.00 € (w tym UE: 907,305.00 €)

Strona internetowa:          https://twitter.com/lifeinfonatur

 

2. BIGTREES4LIFE - The key role of big trees and mature forests in biodiversity conservation (LIFE11 INF/ES/000672)

Większość mieszkańców Hiszpanii nie zdaje sobie sprawy z faktu, że 80% dużych drzew i dojrzałych lasów jest traconych. Społeczeństwo nie jest również świadome konsekwencji, jakie niesie ze sobą utrata bioróżnorodności. Duże drzewa i stare lasy odgrywają ogromną rolę w zachowaniu wielu gatunków ptaków, roślin, grzybów i owadów. Stanowią one również istotną pulę genów, której badanie może mieć istotne znaczenie dla poznania odpowiedzi organizmów i całych ekosystemów na zmiany klimatu. Postępująca utrata starych drzew i lasów powinna zostać natychmiast zatrzymana. Choć niektóre z tych drzew zostały uznane za pomniki przyrody, wciąż brakuje skutecznej ochrony prawnej starych drzew i lasów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu "BIGTREES4LIFE" jest poprawa skuteczności ochrony dużych drzew i dojrzałych lasów w ramach sieci Natura 2000 i hiszpańskiej sieci obszarów chronionych. Obie sieci obejmują 1 040 gmin zamieszkałych przez około 17 mln ludzi (38% ogółu ludności Hiszpanii). Działania projektowe obejmują szereg kampanii informacyjnych mających na celu zwiększenie poziomu świadomości wśród hiszpańskiego społeczeństwa o znaczeniu starych drzew i lasów dla bioróżnorodności, jako świadków zmian klimatu, krajobrazu, przyczynku dla zrównoważonego rozwoju oraz symbolu edukacji przyrodniczej. "Europejska sieć wymiany wiedzy na temat dużych drzew i dojrzałych lasów" ma przyczynić się do poprawy komunikacji i wymiany informacji na poziomie Unii Europejskiej. Ponadto, projekt ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia związane, między innymi, z utratą różnorodności genetycznej, masową wycinką, wandalizmem, pożarami lasów, niekontrolowanym rozwojem miast, transformacją w rolnictwie, chorobami, czynnikami atmosferycznymi, itp. i tym samym na potrzebę ustanowienia skutecznych środków prawnych i zrównoważonego zarządzania w celu zapewnienia ochrony drzew i lasów.

Koordynator:                   Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

 

Okres trwania projektu:     01.01.2013 – 31.12.2015

Budżet:                           1,116,613.00 € (w tym UE: 558,306.00 €)


3. LIFE Activa Red Natura 2000 - Natura 2000: Connecting People with Biodiversity (LIFE11 INF/ES/000665)

Prawie 30% terytorium Hiszpanii - około 14 782 211 ha – objęte jest siecią Natura 2000. Od 20 lat, SEO / BirdLife zaangażowane jest we wdrażanie i zarządzanie obszarami Natura 2000 w Hiszpanii, jednak jak wynika z analiz przeprowadzonych przez tę organizację, Natura 2000 wciąż nie jest powszechnie znana, a ten brak wiedzy jest jednym z głównych czynników wpływających na negatywny stosunek do sieci i działań ochronnych. W Hiszpanii wyznaczenie obszarów Natura 2000 zostało przeprowadzone bez uprzedniego informowania ludzi, którzy żyją i gospodarują na tych terenach. Stąd też ani ograniczenia związane z siecią Natura 2000, ani możliwości i korzyści dla lokalnych społeczności nie są znane przez bezpośrednio zaangażowanych – a więc tych osób, które są odpowiedzialne za długotrwałą ochronę tych terenów. Ponadto, wiele osób posiada błędne informacje dotyczące sieci Natura 2000. Ważne grupy społeczne, takie jak rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia łowieckie, uważają, że objęcie obszaru siecią Natura 2000 ogranicza rozwój społeczny i gospodarczy.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy o sieci Natura 2000 w Hiszpanii i przyczynienie się do zmiany jej wizerunku. Działania projektowe obejmują organizację szkoleń i kampanii informacyjnych w zakresie sieci Natura 2000 i zobowiązań prawnych wynikających z dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej.

Koordynator:                   Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

 

Partnerzy:                       Agencia EFE, S.A.

 

Okres trwania projektu:     03.09.2012 – 02.03.2017

Budżet:                           2,155,453.00 € (w tym UE: 1,075,801.00 € )

Strona internetowa:          http://activarednatura2000.com/en/

 


HOLANDIA

W ramach programu LIFE Holandia uzyskała dofinansowanie 157 projektów. Wśród nich, 126 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” a 31 – „przyroda i różnorodność biologiczna”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 426 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 106 mln €.

 


IRLANDIA

W ramach programu LIFE Irlandia uzyskała dofinansowanie 55 projektów. Wśród nich, 38 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” a 17 – „przyroda i różnorodność biologiczna”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 112.5 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 48 mln €.

 


LITWA

W ramach programu LIFE Litwa uzyskała dofinansowanie 15 projektów. Wśród nich, 1 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 13  w ramach komponentu „przyroda i różnorodność biologiczna” i 1 „budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 21.5 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 12 mln €.

 


LUKSEMBURG

W ramach programu LIFE Luksemburg uzyskał dofinansowanie 22 projektów. Wśród nich, 14 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” a 8 – „przyroda i różnorodność biologiczna”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 83 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 31 mln €.

 


ŁOTWA

W ramach programu LIFE Łotwa uzyskała dofinansowanie 42 projektów. Wśród nich, 13 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 28 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 1 „budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 46 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 28 mln €.

 


MALTA

W ramach programu LIFE Malta uzyskała dofinansowanie 15 projektów. Wśród nich, 1 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 3 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja” (zakończone) i 8 – budowanie potencjału. Kwota realizacji tych projektów wynosi 9 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 4.8 mln €.


NIEMCY

W ramach programu LIFE Niemcy uzyskały dofinansowanie 322 projektów. Wśród nich, 193 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 123 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja” (wszystkie zakończone) i 3 „budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 804 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 317 mln €.

 


POLSKA

W ramach programu LIFE Szwecja uzyskała dofinansowanie 58 projektów. Wśród nich, 14 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 33 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 10 – „informacja i komunikacja” i 1 capacity building. Kwota realizacji tych projektów wynosi 140 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 73 mln €.

1. DOKLIP – Dobry Klimat dla Powiatów (A Good Climate For Counties) (LIFE09 INF/PL/000283)

Z powodu swojego uzależnienia od elektrowni węglowych, Polska jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Więcej niż 90% energii elektrycznej kraju jest wytwarzane z węgla. Szereg czynników - w tym uzależnienie od węgla, obawa przed zależnością od rosyjskiego gazu i niski poziom świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu – przyczyniło się do tego, że Polska pozostaje w tyle w rozwoju w zakresie ochrony klimatu. Niemniej jednak, kraj dysponuje dużym potencjałem do zmniejszenia emisji CO2. Działania w kierunku oszczędzania energii pomogą zredukować negatywny wpływ na klimat umożliwiając jednocześnie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju. Polska ma również znaczny potencjał odnawialnych źródeł energii; ocenia się, że z nich może być zaspokajane 47% całkowitego zapotrzebowania na energię.

Cele projektu: Projekt ma na celu aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Ponadto ma stymulować praktyczne inicjatywy i inwestycje na szczeblu lokalnym nakierowane na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian. Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Koordynator:                    Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 

Partnerzy:                        Związek Powiatów Polskich (The Association of Polish Districts),

                                       Poland Community Energy Plus, UK

 

Okres trwania projektu:     01.09.2010 – 31.08.2015

Budżet:                            1,803,371.00 € (w tym UE: 901,685.00 €)   

Strona internetowa:          http://www.chronmyklimat.pl


2. Poznaj swoją Naturę - National awareness raising campaign “Discover your Nature” (LIFE10 INF/PL/000677)

Powiększenie liczby obszarów chronionych w Polsce, zwłaszcza w ramach sieci Natura 2000, może stanowić źródło konfliktów. Pomimo ogólnie przychylnych wobec przyrody postaw wśród ogółu społeczeństwa, Natura 2000 może być postrzegana jako niepotrzebne dodatkowe narzędzie ochrony. Zarówno władze lokalne i społeczności zamieszkujące obszary Natura 2000 często uważają, że program jest przeszkodą, a nie pomocą w rozwoju gospodarczym gmin i regionów, jak początkowo przypuszczano. Ten brak akceptacji wynika z wielu czynników społecznych, historycznych i ekonomicznych i wskazuje na konieczność podjęcia środków mających na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla rozbudowy sieci Natura 2000 w Polsce.

Cele projektu: głównym celem projektu jest podniesienie świadomości i wzmocnienie przychylnych postaw w stosunku do sieci Natura 2000 w polskim społeczeństwie. Doprowadzi to do zwiększenia współpracy między głównymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i władze lokalne na obszarach Natura 2000. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu będą szeroko rozpowszechniane w celu dalszego wzmacniania wiarygodności programu Natura 2000 w Polsce.

Koordynator:                    Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

Okres trwania projektu:     01.07.2012 – 31.03.2015

Budżet:                            2,097,336.00 € (1,048,668.00 €)

Strona internetowa:          http://poznajnature.pl/

 

3. AGROSAFE - Strengthening the awareness of Polish farmers to reduce the eutrophication impact from agriculture (LIFE11 INF/PL/000480)

Rolnictwo jest uważane za jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód na terenach wiejskich. Jest to związane przede wszystkim z przedostawaniem się pochodzących z nawozów azotu i fosforu do wód, zarówno powierzchniowych, jak i gruntowych. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie ludzi, stan ekosystemów wodnych. Ograniczenie zanieczyszczenia wód i ich eutrofizacji spowodowanej zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego jest głównym celem dyrektywy azotanowej UE i ramowej dyrektywy wodnej UE, których celem jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód. Stopień przedostawania się azotanów i fosforanów do wód zależy nie tylko od czynników klimatycznych i glebowych, ale także praktyk rolniczych.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i przekonanie ich do przyjęcia praktyk rolniczych, które powodują mniej szkód dla środowiska wodnego. Informowanie rolników o eutrofizacji i innych efektach zanieczyszczeń powinno doprowadzić do szerszego wdrożenia
dobrych praktyk rolniczych, ograniczenia stosowania nawozów i poprawy jakości środowiska wodnego, szczególnie na obszarze objętym projektem.

Koordynator:                    Wyższa Szkoła Środowiska

 

Okres trwania projektu:     01.09.2012 – 29.02.2016

Budżet:                            534,483.00 € (w tym UE: 263,504.00 €)

Strona internetowa:          https://www.facebook.com/projektagrosafe

 

4. Misja NATURA (M-N NATURA mission, LIFE11 INF/PL/000478)

Wdrażanie sieci Natura 2000 jest jednym z głównych wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W Polsce proces ten rozpoczął w 2004 roku wraz z przystąpieniem kraju do UE. Jednak wybór i wyznaczenie obszarów Natura 2000 często prowadziło i wciąż prowadzi do niezadowolenia i sprzeciwu spowodowanych obawą, że przyczyni się to do zahamowania wzrostu gospodarczego. Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wykazały, że większość konsultowanych gmin była przeciwna włączeniu ich terenów do sieci. Negatywne nastawienie utrzymuje się: według konsultacji przeprowadzonych z instytucjami zaangażowanymi w tworzenie sieci, prowadzonych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, brakuje powszechnej wiedzy o sieci Natura 2000, jej celów i zasad w niej obowiązujących. Obecnie tworzone są plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w całej Polsce. Proces wymaga zaangażowania władz lokalnych i innych zainteresowanych stron, a tym samym stwarza możliwość przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej i edukacyjnej na obszarach Natura 2000.

Cele projektu: podstawowym celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat funkcjonowania sieci Natura 2000, co przyczyni się do lepszego wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce. Przez ogólnopolskie kampanie informacyjne i szkolenia przekazywane są informacje o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Opracowywane są skuteczne procedury konsultacji publicznych, tak by zwiększyć udział społeczności lokalnych w przygotowaniu planów zadań ochronnych.

Koordynator:                    Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych    

 

Okres trwania projektu:     01.09.2012 – 31.05.2016

Budżet:                            1,978,661.00 € (w tym UE: 985,465.00 €)

Strona internetowa:           www.misjanatura.fwie.pl

 

5. Drogi dla Natury (Roads for Nature - Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors LIFE11 INF/PL/000467)

Aleje przydrożne pełnią szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej. Są ważne dla gatunków, które pierwotnie były leśne – aleje pełnią rolę ostoi dla gatunków, które zaadaptowały się do życia w krajobrazie ukształtowanym przez człowieka. Zadrzewienia liniowe są także ważne dla gatunków zależnych od terenów otwartych lub półotwartych. Występowanie  zadrzewień w postaci sieci o dużej ciągłości ułatwia przemieszczanie się różnych organizmów. Wartość przyrodnicza alej rośnie wraz z wiekiem.  Im starsze drzewa tym większa liczba zasiedlających je organizmów, w tym rzadkich i zagrożonych. Szczególną wartość mają aleje na tyle stare, że wytworzyły się w nich dziuple. Od dziupli zależą liczne gatunki ptaków, nietoperzy oraz owadów, które wykorzystują je jako miejsca schronienia i rozrodu. Wiele z tych gatunków nie występuje nigdzie indziej, poza dziuplami starych drzew.
W Polsce największe skupiska starych drzew znaleźć można właśnie w alejach, gdyż prowadzona gospodarka leśna wyeliminowała większość starych drzew (średni wiek lasu to około sześćdziesiąt lat).
Rzędy drzew rosnących wzdłuż dróg i wśród pól przez wieki były cechą tradycyjnych europejskich terenów wiejskich. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat rozwój infrastruktury transportowej i konsolidacji gruntów doprowadził do dramatycznego upadku drzew w wiejskich krajobrazach w Europie. Powoduje to utratę bioróżnorodności, w tym utratę gatunków priorytetowych UE i utratę wartości kulturowych. Odwrócenie tego trendu może być osiągnięte poprzez zapewnienie, że decydenci i społeczności lokalne są świadome ich znaczenia. Innym niezbędnym zadaniem jest poprawa zarządzania drzewami i ich konserwacji przez służby drogowe.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zachowanie i przywracanie alei drzew, które odgrywają ważną rolę jako siedliska i elementy tradycyjnego europejskiego krajobrazu. W szczególności, projekt ma na celu przygotowanie i realizację lokalnych kampanii zmierzających do przywrócenia drzew w wiejskich krajobrazach i odwrócenia tendencji usuwania drzew w 66 wybranych gminach.

Koordynator:                   Fundacja EkoRozwoju

 

Partnerzy:                       Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Federacja Zielonych GAJA,

                                      Fundacja Zielone Płuca Polski,

                                      Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,

                                      Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

 

Okres trwania projektu:    01.07.2012 – 31.12.2016

Budżet:                            2,006,613.00 € (w tym UE: 1,003,306.00 €)

Strona internetowa:           http://aleje.org.pl/

 

6. 3 x środowisko (LIFE/3 x Environment/PL - Three campaigns that integrate the SMEsector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment LIFE12 INF/PL/000009)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99% wszystkich firm w Polsce, zatrudniając około 9 mln ludzi. Ich wpływ na środowisko (w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i energii i całkowitej emisji) jest dość znaczny. Z badania przeprowadzonego na 17% małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że roczne wykorzystanie przez nie zasobów wynosi ok. 89 mln m3 wody, 12 mln MW energii, 145 000 ton papieru, 5 mln m3 drewna. Tylko 8% badanych firm jest świadomych skali oddziaływania ich działań na środowisko. W wyniku tego, potencjał zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenia wpływu na środowisko jest wysoki. Potrzeba zwiększenia świadomości ekologicznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest ogromna. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest informowanie i szkolenie menedżerów w zakresie zarządzania zasobami i zmniejszenia ich zużycia.

Cele projektu: głównym celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników sektora MŚP w zakresie działań proekologicznych oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Działania kierowane są głównie do firm z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, usług osobistych (fryzjerstwo, usługi kosmetyczne) oraz spożywczej. Pokazując, jak dbać o środowisko i jakie skutki odnosi nawet niewielka zmiana naszych codziennych przyzwyczajeń, można zachęć wiele osób do postaw proekologicznych – nie tylko w pracy.

Koordynator:                   Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

 

Partnerzy:                       Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej "Transfer", Poland

                                      Związek Rzemiosła  Polskiego, Poland

 

Okres trwania projektu:    01.10.2013 – 30.04.2016

Budżet:                           1,043,140.00 € (521,251.00 €)

Strona internetowa:          http://www.3xsrodowisko.pl/

 

7. ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej (LIFE13 INF/PL/000039)

Zmiany klimatyczne są przyczyną coraz większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływających na również na duże miasta. Konieczność przygotowania się do tych wydarzeń oraz do podjęcia stosownych inwestycji staje się coraz pilniejsza. Zgodnie z białą księgą Komisji Europejskiej w sprawie adaptacji do zmian klimatu w miastach (COM / 2009/0147 i COM / 2013/216) odpowiednie działania i rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, energią i terenami zielonymi są wymagane. Problem adaptacji ma kluczowe znaczenie dla władz lokalnych. Możliwym sposobem rozwiązania problemu jest stworzenie strategii adaptacji do zmian klimatu w mieście.

Cele projektu: Projekt ma na celu przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Będzie to pierwsza tego typu strategia w Polsce. Metody działania w obliczu zmian klimatu wypracowane w Warszawie będą rozpowszechniane w największych miastach kraju. Działania w tym zakresie będzie prowadzić Unia Metropolii Polskich, która zorganizuje Klimatyczne Fora Metropolitalne oraz będzie ogniskować proces współpracy polskich metropolii wokół problemu adaptacji do zmian klimatu w ramach swoich działań statutowych. W promocji pomoże także daleko posunięta współpraca zespołu projektowego z Ministerstwem Środowiska w ramach ministerialnych działań na rzecz realizacji krajowej strategii adaptacji (SPA 2020) uchwalonej w 2013 roku przez rząd.

Koordynator:                  Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

Partnerzy:                      UMP (Unia Metropolii Polskich), Poland, VRS (Verband Region Stuttgart), Germany,

                                     UM Warszawa (Miasto Stołeczne Warszawa), Poland

 

Okres trwania projektu:   01.07.2014 – 31.12.2018

Budżet:                          1,359,960.00 € (679,980.00 €)

 


PORTUGALIA

W ramach programu LIFE Portugalia uzyskała dofinansowanie 144 projektów. Wśród nich, 68 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 73 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 „informacja i komunikacja” (2 zakończone). Kwota realizacji tych projektów wynosi 133 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 74 mln €.

ECO-COMPATÍVEL - Communicating for the sustainability of socio economic activities, human use and biodiversity in Natura 2000 network sites in Madeira Archipelago (LIFE09 INF/PT/000045)

Madera i Porto Santo to dwie niewielkie wyspy archipelagu Madery, stosunkowo gęsto zaludnione (250 000 mieszkańców). Może to generować konfliktów między ochroną przyrody, a potrzebą zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie, poprzez działania edukacyjne i uświadamiające, zgodności rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego na archipelagu Madery (działań społeczno-gospodarczych takich jak turystyka, rybołówstwo i rolnictwo) z polityką ochrony bioróżnorodności w UE (czyli zarządzanie obszarami Natura 2000, siedliskami i gatunkami wymienionymi w Dyrektywach Siedliskowej i Ptasiej). Działania projektu kierowane są do różnych grup: osób zajmujących się ekoturystyką, mieszkańców i gości obszarów chronionych i in.  W szczególności projekt ma na celu zwiększenie świadomości i zmianę zachować i nawyków turystów, rybaków i mieszkańców obszarów przybrzeżnych, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Koordynator:                   Serviço do Parque Natural da Madeira

 

Partnerzy:                       SPEA, Portugal

 

Okres trwania projektu:    01.10.2010 – 30.09.2015

Budżet:                           607,792.00 € (w tym UE: 285,646.00 €)

Strona internetowa:         http://www.lifeecocompativel.com/

 


RUMUNIA

W ramach programu LIFE Rumunia uzyskała dofinansowanie 67 projektów. Wśród nich, 22 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 42 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 3 – „informacja i komunikacja” (jeden zakończony). Kwota realizacji tych projektów wynosi 52.5 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 29 mln €.

1. Wydajni zarządzający dla efektywnej sieci Natura 2000 (EME Natura2000 - Efficient Managers for Efficient Natura2000 Network LIFE11 INF/RO/000819)  

W Rumunii dokumenty strategiczne (w tym mpzp) nie odzwierciedlają kwestii różnorodności biologicznej, dlatego też środki ochronne nie są prawidłowo włączane do planowania strategicznego oraz do działalności sektorów gospodarki. W efekcie, bardzo często ekonomiczne interesy przeważają na niekorzyść przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, bioróżnorodności, jak i usług ekosystemowych. Zarządzającym siecią Natura 2000 brakuje umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do zintegrowanego i partycypacyjnego zarządzania tymi obszarami. Ponadto zarówno cele, jak i korzyści płynące z sieci Natura 2000 nie są odpowiednio przekazywane. Podobnie jak w większości krajów UE nadal poziom poparcia sieci wśród głównych zainteresowanych obszarami Natura 2000 jest bardzo niski. W wyniku tego, wkład poniesiony na utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk Wspólnotowych nie przynosi oczekiwanych efektów.

Cele projektu: Głównymi celami projektu są: podniesienie wiedzy i umiejętności zarządzających siecią Natura 2000 w Rumunii poprzez stworzenie/dostarczenie kompleksowych programów szkoleniowych (zawierających także elementy komunikacji na obszarach Natura 2000); podniesienie jakości planów terytorialnych w Rumunii, poprzez dostarczanie wskazówek dla najważniejszych grup interesariuszy (sektorów gospodarki) na temat tego jak aktywnie uczestniczyć w tworzeniu regionalnych planów, skupienie uwagi na obszarach Natura 2000 w Rumuni w okolicach Braszowa.

Koordynator:                     ProPark - Foundation for Protected Areas

 

Partnerzy:                         The Ministry of Environment and Forests, Romania

                                        The EUROPARC Federation The

                                         Metropolitan Agency for Sustainable Development Braşov, Romania

 

Okres trwania projektu:       01.08.2012 – 31.01.2016

Budżet:                              513,114.00 € (254,129.00 €)

Strona internetowa:             http://www.propark.ro/


2. ECOTIC LIFE+ Caravan - Raising awareness of the importance of environmentally sound management of WEEE among identified target groups – Romania (LIFE13 INF/RO/000090)

Jak stwierdzono w sprawozdaniu końcowym z badania Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy RoHS (dotyczącej ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych) i dyrektywy WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego), to właśnie taki sprzęt (WEEE) jest jednym z najszybciej rozwijających się strumieni odpadów w UE. Stanowi on około 4% odpadów komunalnych. Duża część WEEE jest umieszczana na wysypiskach lub złomowiskach w zależności od praktyk lokalnych lub krajowych.
Ilości zbieranych WEEE w Rumunii są poniżej średniej Unii Europejskiej. Również sposoby zbierania tych odpadów są mniej efektywne niż najlepsze praktyki unijne. Sporo w tym zakresie można jeszcze zdziałać, przede wszystkim przez podniesienie świadomości społeczeństwa.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat kwestii środowiskowych związanych z produkcją i wykorzystaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), postępowania z WEEE oraz przetwarzania i odzysku (w tym ponownego wykorzystania i recyklingu). Projekt ma również na celu wspieranie zielonej energii ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych i dzieci w wieku szkolnym w Rumunii. Kampania informacyjna ma ostrzegać docelowych odbiorców, zainteresowane strony i ogół społeczeństwa o zagrożeniach, jakie WEEE stanowią dla środowiska i zdrowia ludzi, jeśli nie są właściwie zarządzane i odzyskiwane.

Koordynator:                     ASOCIATIA ECOTIC

 

Okres trwania projektu:      02.06.2014 – 02.06.2016

Budżet:                            361,321.00 € (159,711.00 €)

Strona internetowa:           http://www.caravanaecotic.ro/en/about-the-ecotic-caravan/

 


SŁOWACJA

W ramach programu LIFE Słowacja uzyskała dofinansowanie 30 projektów. Wśród nich, 8 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 20 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 2 – „informacja i komunikacja” (jeden zakończony). Kwota realizacji tych projektów wynosi 53 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 27.5 mln €.

SMAPUDE_LIFE - Strategic manage and planning use of domestic energy (LIFE12 INF/SK/000165)

Wykorzystanie biomasy i energii słonecznej na Słowacji pozostaje na niskim poziomie, a tym samym intensywne spalanie paliw kopalnych utrzymuje wysokie poziomy emisji. Paliwa te najczęściej pochodzą spoza kraju, co ogranicza możliwości zatrudnienia w sektorze energetycznym. Dodatkowo, tanie i niskiej jakości paliwa kopalne są zazwyczaj spalane w nieefektywnych urządzeniach, bez względu na bezpieczeństwo pożarowe, zanieczyszczenie powietrza i związane z tym negatywne skutki dla zdrowia. Potencjał do wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej na Słowacji jest spory. Długoterminowe miejsca pracy mogą być tworzone poprzez efektywne wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do wzmocnienia gospodarki regionalnej, zwłaszcza w biedniejszych regionach.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest promowanie wykorzystania biomasy i energii słonecznej do ogrzewania budynków i wody na Słowacji. Planuje się zwiększenie efektywnego wykorzystania energii odnawialnej oraz zwiększenie świadomości obywateli słowackich i zaufania w zakresie korzystania z tych źródeł energii. Ma powstać funkcjonalny "Eco-klaster" z udziałem organizacji działających w dziedzinie biomasy i energii słonecznej. Obejmie to szkolenie (potencjalnych) członków zespołu projektowego i zainteresowanych stron w kwestiach biomasy i energii słonecznej.

Koordynator:                   BIOMASA, Association of Legal Entities

 

Okres trwania projektu:    01.09.2013 – 31.08.2016

Budżet:                          1,293,722.00 € (w tym UE: 636,086.00 €)

Strona internetowa:         http://www.biomasa.sk/en/index.php/projekty/smapudelife

 


SŁOWENIA


W ramach programu LIFE Słowenia uzyskała dofinansowanie 36 projektów. Wśród nich, 9 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 21 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 4 – „informacja i komunikacja” (wszystkie zakończone), 2 – „budowanie potencjału”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 52 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 30 mln €.

 


SZWECJA

W ramach programu LIFE Szwecja uzyskała dofinansowanie 131 projektów. Wśród nich, 82 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 48 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i zakończony w 2011r. 1 projekt – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 365 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 152.5 mln €.

 


WĘGRY

W ramach programu LIFE Węgry uzyskały dofinansowanie 54 projektów. Wśród nich, 18 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 34 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 2 – „informacja i komunikacja”. Kwota realizacji tych projektów wynosi 106 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 64 mln €.

1. LIFEinFORESTS - Improved communication, cooperation and capacity building for preserving biodiversity in Natura 2000 forests (LIFE13 INF/HU/001163)

Na Węgrzech około 833 000 ha lasów (41% wszystkich terenów leśnych) znajduje się na obszarach Natura 2000. Większość lasów państwowych jest zarządzanych przez państwowe przedsiębiorstwa leśne; tylko niewielka część jest w zarządzie dyrekcji parków narodowych. Ze względu na unikalne cechy biogeograficzne Węgier - większość regionu biogeograficznego pannońskiego jest w granicach tego kraju - kilka typów lasów ma wyjątkową wartość dla Unii Europejskiej. Ich stan zachowania jest zatem ważny nie tylko w skali kraju, ale również na poziomie europejskim. Obecnie stan zachowania siedlisk leśnych na Węgrzech nie jest zadowalający.

Cele projektu: Głównym celem projektu LIFEinFORESTS jest określenie, opracowanie i wdrożenie zestawu narzędzi wspierających rozwój umiejętności, aktywnej komunikacji i współpracy między głównymi zainteresowanymi stronami w zakresie zarządzania i ochrony lasów w sieci Natura 2000. Wśród planowanych działań znajdują się: poprawa i rozszerzenie istniejącej bazy wiedzy na temat gatunków i siedlisk leśnych w regionie panońskim oraz udostępnianie jej do stosowania w działaniach ochronnych i gospodarce leśnej na obszarach Natura 2000;
zwiększenie wdrażania na Węgrzech najlepszych praktyk europejskich w zakresie współpracy i zaangażowania zainteresowanych stron w zarządzaniu siecią Natura 2000; poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy zarządcami lasów w sieci Natura 2000 a ekspertami i specjalistami w planowaniu ochrony lasów w celu ustalenia zasad porozumienia dotyczącego zrównoważonego zarządzania i ochrony siedlisk i gatunków; podniesienie świadomości ekologicznej wśród leśników; poprawa wykorzystania funduszy unijnych dostępnych dla ochrony i zarządzania lasami w ramach sieci Natura 2000.     

Koordynator:    WWF World Wide Fund for Nature Hungary Foundation

 

Partnerzy:                      EM (Europa Media Non-Profit Ltd.), Hungary,

                                     DINPD (Duna-Ipoly National Park Directorate),Hungary,

                                     PP Zrt (Pilisi Parkerdő Zrt.), Hungary,

                                     KNPI (Kiskunsag National Park Directorate),   Hungary,

                                     OEE (Hungarian Forestry Association), Hungary,

                                     BNPI (Bukk National Park Directorate), Hungary,

                                     Megosz (National Association of Private Forest Owners and Forest Managers), Hungary

 

Okres trwania projektu:   01.07.2014 – 31.03.2018

Budżet:                          1,190,753.00 € (w tym UE: 588,378.00 €)

Strona internetowa:        http://www.lifeinforests.eu/

 

2. FIRELIFE - Hungarian forest fire prevention and training program (LIFE13 INF/HU/000827)

Częstość występowania pożarów lasów na Węgrzech znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad. Wynika to ze skrajności pogodowych, mniejszej ilości opadów, wzrostu średniej rocznej temperatury i serii bezśnieżnych zim. W rezultacie okres zagrożenia pożarami wydłużył się. Wzrosła nie tylko częstotliwość pożarów, ale także ich intensywność i szybkość rozprzestrzeniania się. Pożary mają coraz bardziej negatywny wpływ na roślinność, a także strukturę lasu.

Cele projektu: Projekt FIRELIFE dąży do zwiększenia efektywnego, aktywnego i ciągłego zapobiegania pożarom lasów na Węgrzech. Skierowany jest do konkretnych grup docelowych. Na Węgrzech pożary lasów w 99% są spowodowane działalnością człowieka, stąd ukierunkowana i sprawna komunikacja może skutecznie zmniejszyć ich liczbę. W celu rozszerzenia zakresu dostępnych kanałów komunikacji i lepszego dotarcia do określonych grup docelowych, planowane są również szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych itp. Szkolenia będą skierowane również do ekspertów leśników, ekologów, strażaków. Kursy mają wspierać budowanie relacji i lepszej współpracy między agencjami w zakresie zapobiegania pożarom lasów.

Koordynator:                    National Food Chain Safety Office Forestry Directorate

 

Okres trwania projektu:     01.07.2014 – 30.06.2018

Budżet:                           943,830.00 € (w tym UE: 458,002.00 €)

Strona internetowa:          http://erdotuz.hu/firelife-project/

 


WŁOCHY

W ramach programu LIFE Włochy uzyskały dofinansowanie 725 projektów. Wśród nich, 445 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 268 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 12 – „informacja i komunikacja” (9 zakończonych). Kwota realizacji tych projektów wynosi 1.1 mld €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 488 mln €.

1. Safe Haven for Wild Birds - A safe haven for wild birds: Changing attitudes towards illegal killing in North Mediterranean for European Biodiversity (LIFE11 INF/IT/000253)

Nielegalne zabijanie dzikich ptaków jest istotnym zagrożeniem wpływającym na stan zachowania populacji. Polowania w Unii Europejskiej są regulowane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Ptasiej (2009/147 / WE).Termin "nielegalne zabijanie dzikich ptaków" odnosi się do wszelkich form celowego działania, takich jak łapanie, ranienie, płoszenie, zbieranie jaj i gniazd odbywające się z pominięciem przepisów prawnych. Pilne kwestie, które wymagają natychmiastowych działań, to nielegalne zabijanie dzikich ptaków poza sezonem łowieckim, a mianowicie podczas powrotu ptaków migrujących na tereny lęgowe; nielegalne zabijanie lub chwytania dzikich ptaków przy wykorzystaniu masowych metod odłowu; nielegalne zabijanie chronionych gatunków. Świadomość i efektywność organów ścigania musi być zwiększona w celu rozprawienia się z tymi problemami.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest ograniczenie nielegalnego zabijania chronionych dzikich ptaków w trzech śródziemnomorskich krajach Unii Europejskiej: we Włoszech, Grecji i Hiszpanii. Zaplanowane działania mają zwiększyć świadomość wśród kluczowych grup interesariuszy (społeczności i samorządów lokalnych, myśliwych i opinii publicznej) na temat wpływu nielegalnego zabijania gatunków migrujących na stan zarówno lokalnej i europejskiej bioróżnorodności.

Koordynator:                    LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus

 

Partnerzy:                        Sociedad Espanola de Ornitología, Spain,

                                       Hellenic Ornithological Society, Greece, J. Walter

                                       Thompson Italia S.p.A., Italy,

                                       Holy Monastery of Strofadia and Saint Dionysus of Zakynthos, Greece

 

Okres trwania projektu:     01.08.2012 – 31.01.2016

Budżet:                           784,455.00 € (w tym UE: 377,893.00 €)

Strona internetowa:          http://www.leavingisliving.org/life/index.php/en/


2. Life Go Park (LIFE12 INF/IT/000571)

Jak wykazały badania Eurobarometru z marca 2010 r. "Postawy Europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej" - 97% obywateli włoskich nigdy nie słyszało o sieci Natura 2000. Czynniki wpływające na powstanie tej luki w wiedzy to brak komunikacji pomiędzy różnymi służbami regionalnymi i niewystarczający poziom szkoleń  prowadzonych przez operatorów turystycznych obsługujących wycieczki przyrodnicze. Ten brak wiedzy jest szczególnie nie do przyjęcia w regionach takich jak Lazio, gdzie znajduje się sześć obszarów objętych krajową formą ochrony oraz 69 regionalnych, a ponad 17% terenu objęta jest siecią Natura 2000.

Cele projektu: Główne cele projektu to podniesienie świadomości na temat terenów chronionych oraz sieci Natura 2000 w Lazio oraz o wpływie ludzi związanych z tymi obszarami na bioróżnorodność. Działania projektowe obejmują zachęcanie mieszkańców i turystów do odwiedzania obszarów ochrony, ze szczególny naciskiem na grupy szkolne.

Koordynator:                     Coordinamento C.R.E.I.A. Regione Lazio

 

Partnerzy:                         Metafora srl, Italy Nova Consulting Srl, Italy

                                        Nova Cons (Nova Consulting Srl), Italy

 

Okres trwania projektu:      01.07.2013 – 30.06.2016

Budżet:                            1,308,379.00 € (w tym UE: 646,049.00 €)


3. EcoLife - Ecological Lifestyles for CO2 Reduction (LIFE12 INF/IT/000465)

Środki mające na celu złagodzenie zmian klimatu znajdują się obecnie w centrum strategii UE 2020 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak włoska opinia publiczna w mniejszym stopniu akceptuje potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym, niż ma to miejsce w innych krajach UE, jak wynika z badania UE w sprawie zmian klimatu (2011). To pokazuje, że Włosi bagatelizują potencjalne skutki zmian klimatycznych, pomimo dowodów naukowych i już zauważalnych negatywnych zjawisk w obszarze Morza Śródziemnego. Przyczyny tego to, między innymi, brak bezpośrednio widocznego związku między indywidualnymi działaniami, a ich wpływem na zmiany klimatyczne,  nieregularność i powolne tempo zachodzenia tych zmian, poczucie bezsilności i braku jasnego sposobu rozwiązania problemu na poziomie indywidualnych jednostek, brak informacji zwrotnych na temat skuteczności działań podejmowanych przez osoby prywatne.

Cele projektu: Projekt ten ma na celu wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zdobytych w profesjonalnej komunikacji w przekazywaniu społeczeństwu wiedzy na temat zmian klimatu i ich konsekwencji. Ma również zwiększyć wiedzę społeczeństwa w tym zakresie.  

Koordynator:                  LEGAMBIENTE ONLUS

 

Partnerzy:                      Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Italy AZZEROCO2, Italy

                                     DEEP BLUE SRL, Italy

                                     Movimento Difesa del Cittadino, Italy

 

Okres trwania projektu:    01.10.2013 – 30.09.2016

Budżet:                          1,112,016.00 € (w tym UE: 553,508.00 €)

Strona internetowa:         http://www.ecolifestyles.eu/

 


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

W ramach programu LIFE Zjednoczone Królestwo uzyskało dofinansowanie 224 projektów. Wśród nich, 157 w ramach komponentu „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”, 61 – „przyroda i różnorodność biologiczna” i 6 – „informacja i komunikacja” (4 zakończone). Kwota realizacji tych projektów wynosi 458 mln €, z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 207 mln €.

1. Futurescapes - Futurescapes: promoting the development of green infrastructure in 34 priority areas throughout the UK (LIFE10 INF/UK/000189)

Pomimo istnienia sieci Natura 2000 wciąż mamy do czynienia z procesem utraty bioróżnorodności i funkcji ekosystemowych w całej Europie. Jest to związane głównie z ciągłą degradacją środowiska poza obszarami chronionymi. Istnieje zatem coraz większa potrzeba uzupełnienia obszarów chronionych poprzez zagwarantowanie, że otaczające je krajobrazy będą tak "zielone" i „sprzyjające bioróżnorodności”, jak to tylko możliwe. Projekt FutureScapes jest odpowiedzią na wyzwania określone w publikacji LIFE Focus, "LIFE: budowanie zielonej infrastruktury w Europie". Zjednoczone Królestwo jest idealnym "poletkiem doświadczalnym" dla działań ochronnych w skali krajobrazu. Kraj ten jest gęsto zaludniony i bardzo rozwinięty, i jako taki, poniósł więcej szkód w swoich siedliskach przyrodniczych, niż większość innych krajów. Jednocześnie jednak posiada skuteczne przepisy i regulacje dotyczące planowania i ochrony bioróżnorodności, a działania ochroniarskie cieszą się ogólnym poparciem społeczeństwa. Dlatego próby rozwiązania problemów ochrony przyrody w skali krajobrazu mające na celu uzupełnienie istniejącej sieci obszarów chronionych i wzmocnienia tej sieci poprzez poprawę ogólnej łączności mają szansę się powieść. Uzasadnieniem projektu jest to, że skala przestrzenna bieżących działań ochronnych w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach jest niewystarczająca, jeśli chcemy powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. Inną kwestią jest to, że podejście do ochrony przyrody w skali krajobrazu będzie coraz bardziej konieczne wraz ze zmianami klimatu.

Cele projektu: Głównym celem jest wspieranie rozwoju i realizacji inicjatyw w zakresie kształtowania krajobrazu, z udziałem wielu partnerów, w 34 obszarach priorytetowych w całym Zjednoczonym Królestwie. Obszary te, nazwane "FutureScapes", obejmują powierzchnię 2.180.000 ha i zamieszkanych przez 3,830,000 osób. Ponadto ważne jest, by promować podejście do ochrony przyrody w skali krajobrazu i rozpowszechniać informacje o projekcie wśród zainteresowanych stron w całej Unii Europejskiej. Najważniejszą wiadomością będzie fakt, że ochrona krajobrazu jest ważna i że może przynieść znaczne korzyści zarówno dla społeczności lokalnych, jak i przyrody.

Koordynator:                      The Royal Society for the Protection of Birds

 

Okres trwania projektu:        01.09.2011 – 31.03.2015

Budżet:                              3,855,426.00 € (w tym UE: 1,927,713.00 €)

Strona:                              http://www.rspb.org.uk/whatwedo/futurescapes/

 

2. Securing the stone-curlew - Securing the future of the stone-curlew (Burhinus oedicnemus) throughout its range in the UK (LIFE11 INF/UK/000418)

Kulon Burhinus oedicnemus jest wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, sklasyfikowany jako gatunek "wrażliwy" na Europejskiej Czerwonej Liście IUCN i zaliczony przez BirdLife International do "gatunków specjalnej troski na poziomie europejskim". Występuje w większości krajów europejskich, ale jego całkowita liczebność jest stosunkowo niewielka (46 000-78 000 par). Jego populacja europejska przeszła duży spadek w latach 1970 - 1990 i ponownie w latach 1990 - 2000. W tym ostatnim okresie niektóre populacje pozostały na mniej więcej stałym poziomie, ale w innych krajach ich liczebność znacznie spadła, w tym w Hiszpanii. Ponadto gatunek ten zniknął z obszaru Niemiec, Polski i Czech. Spadek w ciągu 27 lat poprzedzających rok 2000 przekroczył 30%. Zjednoczone Królestwo posiada obecnie tylko niewielką część europejskiej populacji kulona, około 375 par, jednakże jest jedynym krajem w Europie, gdzie liczebność tego gatunku wzrasta. Co więcej, staje się obszarem coraz bardziej istotnym dla zachowania kulona, jeśli zmiany klimatu będą postępować zgodnie z oczekiwaniami, wpływając na przesunięcie zasięgu tego gatunku na północ (Huntley et al 2007). W 1991 było szacunkowo tylko 168 par kulonów w UK (spadek z 1 000-2 000 par w 1930 roku), z których prawie wszystkie zostały stwierdzone w Breckland we wschodniej Anglii i na równinie Salisbury, w południowo-zachodniej Anglii. Projekt realizowany wspólnie przez RSPB i Natural England przyczynił się do podwojenia populacji kulonów od początku 1990 roku. Jednak przetrwanie tego ptaka nadal zależy od pomocy człowieka.

Cele projektu: W ramach projektu planuje dostarczyć kompleksowy, zintegrowany pakiet działań komunikacyjnych, skierowanych przede wszystkim do rolników i innych zarządców gruntów, w celu zachęcenia do przyjęcia praktyk gospodarowania korzystnych dla kulona. Ogólnym celem projektu jest zapewnienie przyszłości gatunku w UK i uniezależnienie go od działań ochronnych. Zależność tego gatunku od pomocy człowieka jest problematyczna z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, liczebność populacji jest bardzo podatna na wszelkie spadki związane z mniejszym wysiłkiem ochronnym. Po drugie, wzrost populacji z obecnego niskiego poziomu jest poważnie ograniczony, ponieważ ograniczona jest ilość środków przeznaczonych na ochronę tego gatunku. Powodem dla którego brytyjskie kulony są tak zależne od pomocy ludzi jest to, że większość z nich wyprowadza lęgi na gruntach uprawnych, gdzie ich gniazda mogą zostać zniszczone przez maszyny rolnicze. Jedynym skutecznym sposobem na zminimalizowanie tych strat jest ochrona gniazd. Projekt ma na celu rozwiązanie tego problemu w ramach kompleksowego, zintegrowanego programu doradztwa, komunikacji i działań uświadamiających, prowadzących przede wszystkim do zwiększenia liczby bezpiecznych siedlisk gniazdowania dostępnych dla kulonów, a tym samym do zmniejszenia (i ostatecznie wyeliminowania) potrzeby prac chroniących gniazda.

Koordynator:                        The Royal Society for the Protection of Birds

Okres trwania projektu:         01.09.2012 – 31.08.2016

Budżet:                                1,654,692.00 € (w tym UE: 823,032.00 €)

Strona internetowa:    http://www.rspb.org.uk/whatwedo/projects/details/342233-EU-LIFE+-Project-Securing-the-future-of-the-stone-curlew-in-the-UK

 

POWRÓT

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information